Schaliegas: hoe het ons wordt opgedrongen.

In 2009 werd juichend aangekondigd dat er een grote voorraad ‘onconventioneel’ gas onder onze voeten zat: schaliegas en steenkoolgas. Onconventioneel gas zit in gesteentelagen waar het gas niet snel doorheen kan stromen, in tegenstelling tot het aardgas uit Groningen. Winning vereist heel veel boringen: vaak meerdere boringen per vierkante kilometer. Doorgaans wordt een omstreden techniek toegepast: ‘fracking’ of hydraulic fracturing. Fracking breekt het gesteente open door er onder hoge druk water en chemicaliën in te pompen. Dit kost enorme hoeveelheden water: 15-20 miljoen liter per frack (500 tankwagens), verder honderden tonnen zand en chemicaliën. Het kan leiden tot verontreiniging van grondwater. Dat werd er in 2009 niet bij verteld. In de Verenigde Staten kon fracking pas worden toegepast nadat de Clean Water Act opzij gezet was door de regering-Bush. Fracking levert er per dag negen miljard liter vervuild water op.
Lees verder

Steenkoolgas in Kop Overijssel?

Op 4 januari 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel aan minister Verhagen een negatief advies gegeven over een aanvraag voor een exploratie vergunning van NPN (Northern Petroleum Netherlands) en Vermillion. Het betreft een groot gebied in het westen van Overijssel, in de gemeenten Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Olst-Wijhe, Dalfsen, Raalte, Ommen en Twenterand. Volgens de provincie betreft het winning van steenkoolgas. De betrokken bedrijven en het ministerie ontkennen dit echter, en zeggen dat het om normale (conventionele) gasboringen gaat. Bij de aanvraag wordt volgens de provincie onvoldoende informatie gegeven over de effecten voor milieu en natuur.
Of het om steenkoolgas gaat of niet, is niet zeker, en we proberen dit te achterhalen. Maar we zijn blij dat de provincie Overijssel alert is geweest. Ook bij conventionele gaswinning kunnen ongelukken en milieuschade optreden, zoals recente gevallen van bodemverontreining in Duitsland laten zien.

Gezondheidsschade door schaliegas

Wetenschappers van de universiteit van Colorado hebben onderzoek gedaan naar de effecten van luchtverontreiniging door schaliegas op de gezondheidstoestand van omwonenden. De studie is belangrijk omdat tot nu toe de meeste aandacht is uitgegaan naar de effecten van schaliegaswinning op drinkwaterkwaliteit. Lees verder

Lekken fracking vloeistof naar grondwater aangetoond

De gasindustrie beweert steeds dat lekken van vervuild fracking water vanuit gesteentelagen op grote diepte naar het veel ondiepere grondwater onmogelijk is. Mis. Een nieuwe wetenschappelijke studie toont aan dat dat dat wel degelijk mogelijk is, en zelfs binnen enkele tientallen jaren. Waarom? Men houdt geen rekening met breuken, waarlangs fracking troep onder druk omhoog kan sijpelen. Het onderzoek is weliswaar een modelberekening, maar wel met een model dat al heel vaak met succes is toegepast in berekeningen van grondwaterstroming (MODFLOW). Het zou nog bevestigd moeten worden door metingen en experimenten. Maar waarom zouden we dit soort onverontwoorde experimenten met ons schone grondwater doen? We weten uit wetenschappelijk onderzoek ook al dat er methaan lekt naar grondwater in de buurt van schaliegasboringen. Dus experimenteer maar niet verder.

Golden rules IEA zwart als roet

In een vandaag gepubliceerd rapport presenteert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) een serie aanbevelingen voor betere regelgeving rond schaliegas en steenkoolgas. Naar eigen zeggen om de nadelen van de huidige manier van productie op sociaal en milieugebied op te lossen. Het lijvige rapport toont duidelijk aan dat de kritiek van buurtgroepen en milieuorganisaties terecht is. Voor het eerst wordt in dit rapport toegegeven dat dit enorme milieuproblemen veroorzaakt – een feit dat tot nu toe veelal ontkend werd.
Lees verder

Nieuwe concessie in Midden Nederland

Er is op 21 mei 2012 een nieuwe vergunningaanvraag gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvrager is BKN Petroleum. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft bevestigd dat het om onconventioneel aardgas gaat, maar heeft ook aangegeven tot na het onderzoek naar de veiligheid van opsporing en winning van schaliegas door het ministerie geen definitieve vergunning te verlenen. dit onderzoek zal eind 2012 afgerond zijn. Niettemin betekent dit een risico op heel veel boringen in Diemen, het Vechtplassengebied, Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en de Betuwe. Stichting Schaliegas Vrij heeft alle gemeentes in het betreffende gebied per brief op de hoogte gesteld. In verschillende gemeenteraden en provinciale staten zijn ondertussen vragen gesteld. De provincie Gelderland heeft al aangekondigd niet te zullen meewerken aan de winning van schaliegas.

BNK Petroleum heeft tot nu vragen vanuit ons en de media over haar plannen niet beantwoord.

Hoeveel Schaliegas en Steenkoolgas onder de Nederlandse bodem?

Als je de juichende persberichten van oliebedrijven en overheid moet geloven dan gaat de dalende productie uit het Slochterenveld hiermee opgevangen worden. De Nederlandse gasproductie daalt al enige jaren en zal na 2025 niet meer voldoende zijn om in de binnenlandse vraag te voorzien. Niettemin zijn de berichten over reserves met een omvang van ‘ enkele malen Slochteren’ in middels afgezwakt naar ’10% van Slochteren’ en lijkt de financiële kant van het verhaal steeds minder rooskleurig. Daar bovenop groeit het verzet tegen deze vorm van gaswinning en wordt er op Europees niveau nagedacht over strengere regelgeving die de kostprijs van deze dure vorm van gaswinning verder onder druk zullen zetten. Namens de Staat der Nederlanden heeft Energie Beheer Nederland (EBN) een 40%-aandeel genomen in de Nederlandse activiteiten van Cuadrilla, DSM en Queensland naar schaliegas of steenkoolgas willen boren in Nederland. Dat betekent dat EBN voor 40% de kosten draagt van de opsporingswerkzaamheden. EBN is wettelijk bevoegd deze participatie bij elke mijnbouwconcessie te vragen. Het kan dit bij proefboringen ook achterwege laten. De participatie door EBN helpt het boren naar olie en gas in Nederland op gang. In het geval van schaliegas helpt het dus een omstreden vorm van fossiele brandstofwinning op gang met een opstartpremie.
Lees verder