Het onderzoek naar schaliegas moet – nog steeds – beter.

Het lijkt niet eenvoudig om goed onderzoek te doen de milieugevolgen en de veiligheid van schaliegas en steenkoolgas. Dit onderzoek – door minister Verhagen in gang gezet – is onlangs gestart. Vandaag is een tweede versie van het onderzoeksplan voorgelegd aan de klankbordgroep die het onderzoek begeleidt. Een eerdere versie was door een grote meerderheid van deze groep als onvoldoende beoordeeld. In de nieuwe versie zijn belangrijke verbeteringen aangebracht, zoals een onafhankelijke beoordeling van het onderzoek. Maar er was ook reden tot teleurstelling

De klankbordgroep is breed samengesteld. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van gemeenten en provincies in de verschillende regio’s waar vergunningen zijn aangevraagd, een vertegenwoordiger van de waterleidingbedrijven en van de gezamenlijke natuur- en milieu-organisaties.

Een lijstje met informatiebronnen liet vooral mijnbouwkundige en geologische informatiebronnen zien, terwijl onderzoek naar grondwater, broeikasgasuitstoot en klimaat, natuur, gezondheid en luchtvervuiling, verkeer en veiligheid er magertjes af kwamen. Ook wisten de onderzoekers wel duidelijk de weg in mijnbouwland, maar leek men nauwelijks bekend met de kennis die elders in Nederland op het gebied van grondwater en milieu volop aanwezig is. Verbazend, omdat deze vragen in de aanloop naar het onderzoek hoog op de lijst gezet zijn.

Het lijkt wel of men wat moeite heeft om de mijnbouw-oogkleppen af te zetten. Daarnaast verdienen twee van de deelnemende bedrijven die deelnemen aan het onderzoek ook aan schaliegas. Dat deze expertise in het onderzoek ook nodig is, is logisch. Maar dan is meer nodig om ons te overtuigen van goede trouw, dan de simpele stelling dat men onafhankelijk is.

Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft alsnog aangedrongen op verbetering. In hoeverre wij vertrouwen hebben in het onderzoek hangt sterk van af van de manier waarop onze verbeterpunten worden opgenomen in het onderzoeksplan en de uitvoering van het onderzoek. We zijn het ook niet eens met de grote haast die het ministerie heeft. Nadat het bijna een jaar geduurd heeft voor het onderzoek aanbesteed was, moet het nu binnen een paar maanden af, een bijna onmogelijke opgave om dit te combineren met overtuigende kwaliteit van het onderzoek.