Onderzoek naar schaliegas van Economische Zaken: dikke onvoldoende

Deze week is bekend geworden dat de klankbordgroep, die het onderzoek naar milieu en veiligheid rond schaliegaswinning begeleidde, grotendeels is opgestapt. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en milieu-organisaties hebben geweigerd een geheimhoudingsverklaring te tekenen over het onderzoek, die vanuit het ministerie werd voorgelegd. Het gaat echter om veel meer dan geheimhouding – het ministerie heeft op onbegrijpelijke wijze eerdere afspraken geschonden. Wat was er aan de hand?

Afgesproken was, dat de klankbordgroep het onderzoeksrapport twee weken voor de einddatum van 1 juli zou mogen inzien om commentaar te leveren. Op 16 juli was er echter nog geen rapport – en evenmin een bericht van het ministerie waar het rapport bleef. Tenslotte werden klankbordgroepleden een week voor de geplande verschijningsdatum benaderd met de mededeling dat de onderzoekers een presentatie over het onderzoek zouden houden. De leden van de klankbordgroep mochten die alleen zien als ze een geheimhoudingsverklaring wilden tekenen.

Het ging slechts om een presentatie over het rapport, en niet het rapport zelf, wat wel toegezegd was. Hoe kun je de kwaliteit van een onderzoek beoordelen als je de volledige tekst niet kunt lezen, maar moet afgaan op een presentatie, waarin je mogelijk alleen te zien krijgt wat de opdrachtgever goed uitkomt? En daar dan ook nog geheimzinnig over doen? Niet zozeer de geheimhouding, maar vooral het niet nakomen van toezeggingen door het ministerie is het breekpunt geweest.

Inmiddels heeft de commissie die milieu-effect rapportages moet beoordelen (commissie MER), laten weten het schaliegasonderzoek ook onvoldoende te vinden, en dringt net als wij aan op een breder onderzoek.

Het ministerie van Economische Zaken krijgt nu van bijna iedereen een dikke onvoldoende voor dit ‘onderzoekje om de bevolking gerust te stellen’. Niet eens voor de (nog onbekende) inhoud, maar vooral voor de uitvoering, die op geen enkele manier het vertrouwen wekt dat de belangen van de bewoners van de schaliegasgebieden bij het ministerie in goede handen zijn. Op basis van dit onderzoek kunnen daarom geen verantwoorde politieke besluiten genomen worden.