Conclusies onderzoeksrapport risico’s schaliegas gelekt: geen solide uitgangspunt voor besluitvorming beleid

Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft kennis genomen van het verschijnen van het onderzoeksrapport aangaande de risico’s voor mens en milieu van schaliegas- en steenkoolgas, dat in opdracht van het Ministerie van EZ is opgesteld door consortium Witteveen+Bos, Fugro en Arcadis. Door de intransparante werkwijze van EZ richting de klankbordgroep voor dit onderzoek, waarvan SSN deel uitmaakte, heeft de stichting nog geen kans gehad de inhoud van het rapport te bestuderen. SSN is echter van mening dat het onderzoek, dat van finalisatie van onderzoeksvoorstel tot presentatie nog geen 3 maanden in beslag heeft genomen, geen solide uitgangspunt kan vormen voor een gedegen besluitvorming over dit belangrijke onderwerp.

“Het ging eigenlijk al mis bij de onderzoeksopzet,” zegt Willem Jan Atsma, vice-voorzitter van Schaliegasvrij Nederland, “Wij hebben geprobeerd EZ te bewegen het onderzoek breder van opzet te maken, en het onderzoek meer toe te spitsen op de Nederlandse situatie. Desondanks is men blijven vasthouden aan een beperkte opzet van het onderzoek. Het is verre van geruststellend dat minister Kamp op grond van een dergelijk onvolledig en gehaast bureauonderzoek, uitgevoerd door partijen die zelf geld verdienen aan de schaliegasindustrie, zijn beleid formuleert.” SSN voorzitter Ko van Huissteden voegt toe: “Zeker wanneer je bedenkt dat landen als Duitsland en Ierland meerdere jaren hebben uitgetrokken voor soortgelijke onderzoeken, en de uitkomst van het grote onderzoek van de Amerikaanse Environmental Protection Agency naar de effecten van ‘fracking’ (het kraken van de schalielaag door het onder hoge druk inbrengen van water, zand en chemicaliën) op de kwaliteit van grondwater nog tot 2016 op zich laat wachten. In gebieden waar al jaren winning van schaliegas en schalieolie plaatsvindt, manifesteren zich nog regelmatig nieuwe, onvoorziene gevolgen. Ondermeer duidelijk bewijsbare waterverontreiniging en gezondheidsbedreigende luchtvervuiling, en op grote schaal toename van het aantal aardbevingen door ondergrondse lozing van het vele afvalwater wat deze industrie produceert. De milieurisico’s zijn veel minder beheersbaar dan de gasindustrie doet voorkomen. Van de aardbevingen in Groningen werd ook eerst het verband met gaswinning glashard ontkend. “

Stichting Schaliegasvrij Nederland is verder van mening dat het risicoprofiel van schaliegas slechts één aspect is in de afweging over onconventionele fossiele brandstofwinning, en dat andere zaken momenteel onderbelicht blijven. “We hebben als land bindende afspraken gemaakt over wat we zullen doen om klimaatverandering tegen te gaan, en dat blijkt onder de huidige omstandigheden al moeilijk genoeg waar te maken. Investeren in nieuwe fossiele energiebronnen, die ook nog eens vervuilender zijn dan de conventionele bronnen, is simpelweg niet verenigbaar met onze klimaatdoelstellingen. Uit metingen in de Verenigde Staten blijkt dat de lekkages van methaan, een sterker broeikasgas dan CO2, heel hoog kunnen zijn. En of we er economisch iets mee zouden opschieten wordt ook steeds twijfelachtiger, gezien de recente berichten over grootschalige afschrijvingen en desinvesteringen in de schalie-sector in de VS, en de tegenvallende resultaten van boringen in Polen. In veel landen, ook in Nederland, is de hoeveelheid schaliegas eerst flink overdreven en heeft men de winbare hoeveelheden daarna naar beneden bij moeten stellen. Ook is nog nooit goed uitgezocht hoeveel energie je wint met schaliegas, ten opzichte van de hoeveelheden energie die je erin moet stoppen om het boven de grond te krijgen,” aldus Van Huissteden.

Voor meer informatie:
www.schaliegasvrij.nl