Minister Kamp stelt proefboringen uit – Vier schaliegasvrije provincies

Volgens een persbericht van het ministerie van Economische Zaken en komen er geen nieuwe proefboringen naar schaliegas totdat er een nieuw en beter onderzoek is gedaan naar de lokale gevolgen van schaliegaswinning. Het onderzoek zal één tot anderhalf jaar in beslag nemen.

Beter onderzoek is hard nodig. Op het recente rapport van Witteveen en Bos, waarin werd gesteld dat de risico’s van schaliegas ‘beheersbaar’ zijn, is veel aan te merken. Eerder al bleek dat coalitiepartner PvdA zich niet door dit rapport had laten overtuigen. Ook de druk van lagere overheden is doorslaggevend geweest. Vijfenzestig gemeenten hebben zich schaliegasvrij verklaard, en vandaag hebben ook twee provincies, Friesland en Overijssel, moties aangenomen in de provinciale Staten tegen schaliegas. Zij voegen zich daarmee bij Gelderland en Flevoland, die dit al eerder deden. Na het verschijnen van het rapport nam het verzet van lokale overheden en burgers vooral toe.

Het is jammer dat het ministerie niet eerder besloten had tot beter en uitgebreider onderzoek. Eigenlijk is het weggegooid geld vanwege het haastwerk dat de onderzoekers moesten leveren. We hopen ook op meer transparantie rond dit onderzoek, en uitvoering door onafhankelijke onderzoekers.

Overigens lijkt ook nu weer het onderzoek onnodig beperkt te worden. Volgens het persbericht zegt de minister: “Ik wil zelf een oordeel kunnen vormen over alle locaties in Nederland waar proefboringen mogelijk zijn”. Het gaat dus vooral om geschikte locaties voor proefboringen. De vraag óf we wel naar schaliegas moeten gaan boren, wordt kennelijk niet aan de orde gesteld.

Wat ons betreft, mogen de bredere vraagstukken (nut & noodzaak, energietransitie, klimaat) niet uit het oog verloren worden.  Verder moet er meer oog komen voor de belangen van bewoners van de gebieden waar schaliegas voorkomt. Het is niet alleen een kwestie van technische aspecten, het gaat ook om de kwaliteit van onze woonomgeving, om natuur, schone lucht en het klimaat.