Natuur de dupe van schaliegas

CSGIn de discussie over schaliegas worden de effecten op de natuur nauwelijks genoemd en ook veel natuurbeschermingsorganisaties zwijgen tot nu toe over schaliegas. Toch kan het grote effecten hebben. De Wageningse biologie-studente Corine van Huissteden heeft voor Schaliegasvrij Nederland de effecten op een rijtje gezet.

Die effecten kunnen aanzienlijk zijn. In de eerste plaats is er verstoring van leefgebieden van planten en dieren. De schaliegasvelden liggen vooral in de groenste delen van Nederland, waar relatief veel natuur is. Maar we moeten niet alleen aan natuurgebieden denken; ook landbouwgrond buiten natuurgebieden is belangrijk leefgebied voor veel dieren.

Schaliegasboringen veroorzaken verstoring van die leefgebieden. Door aanleg van de boorlokatie zelf, maar ook door aanleg, of verbreden van toevoerwegen. Het leefgebied van dieren raakt daardoor versnipperd en verstoord, en ook het aantal verkeersslachtoffers zal sterk toenemen door het vele vrachtverkeer en hogere snelheden waarmee gereden wordt. Veel dieren zijn ook gevoelig voor verstoring door licht in de nacht, zoals bij continu draaiende boortorens. Die verstoring kan funest zijn, want dieren hebben grote, niet versnipperde leefgebieden nodig. Het zou ertoe kunnen leiden dat gevoelige diersoorten zoals de das en de otter weer uit Nederland verdwijnen.

In de tweede plaats kan verdroging van natte natuurgebieden optreden, door extra onttrekking van grondwater die voor het fracken nodig is. Tweederde van de Nederlandse natuurgebieden is al verdroogd. Het is op dit moment echter nog moeilijk aan te geven hoe sterk het extra verdrogingseffect door schaliegas zal zijn, daarvoor moet meer bekend zijn over het watergebruik en moet meer onderzoek gedaan worden naar de gevolgen voor grondwaterstanden.

Uit de Structuurvisie Schaliegas blijkt dat men ook boringen in natuurgebieden niet schuwt. Die natuur wordt hoog gewaardeerd door het overgrote deel van de mensen in Nederland. We hebben de laatste eeuw ook veel moeite gedaan en om die natuur te behouden. Met schaliegas wordt een groot deel van die investering teniet gedaan door juist de groenste delen van Nederland te industrialiseren.