Activisten tegen schaliegas in de VS hard aangepakt.

Wie zich actief verzet tegen schaliegas in de Verenigde Staten kan soms rekenen op een aanpak, die voor het land van de vrijheid uiterst merkwaardig is. Activiste Alma Hasse uit Idaho werd op 11 oktober in de boeien geslagen nadat ze een vraag stelde tijdens een hoorzitting. Vervolgens werd ze een week lang vastgehouden, zonder aanklacht, en mocht geen kontakt hebben met de buitenwereld, alsof ze een gevaarlijke terrorist was. Ze ging uit protest in hongerstaking. Nadat men eindelijk inzag dat deze eenzame opsluiting in de county jail aan alle kanten onwettig was werd ze weer vrijgelaten.

Een andere activiste, Vera Scroggins uit Pennsylvania, wacht gevangenisstraf en zware boetes als ze doorgaat met het rondleiden van mensen in een gebied met intensieve schaliegasboringen. Dat wordt voor de rechter ge-eist door Cabot Oil and Gas Corporation, die in het gebied werkt. Mevrouw Scroggins was al eerder vervolgd door Cabot en moest van de rechter op een afstand van tenminste 30 meter van hun activiteiten blijven (ook al bevond ze zich daarbij op de openbare weg). Als reden wordt de veiligheid opgegeven, maar waarschijnlijker is dat de firma Cabot geen pottenkijkers wil en daarom activisten achtervolgt met torenhoge claims.

Het optreden tegen activisten tekent wel de sfeer: kritiek niet gewenst. Ook met klachten over waterverontreiniging rond schaliegasboringen wordt raar omgesprongen en verdwijnt veel in de doofpot. Deze week is een delegatie van de Tweede Kamer in Amerika op bezoek om zich te laten voorlichten over schaliegas. We hopen van harte dat onze kamerleden zich niet met een kluitje in het riet laten sturen.

 

Schaliegas slechter voor het klimaat dan kolen

choke_1Weer is een vaak herhaald verkooppraatje voor schaliegas is onderuitgehaald door een wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in Nature. Schaliegas zou volgens de propaganda beter zijn voor het klimaat omdat het het gebruik van kolen verdringt. Maar volgens de studie in Nature verdringt schaliegas niet alleen kolen, maar ook duurzame energie, zorgt het ervoor dat we nog minder zuinig met energie omspringen en leidt het ook tot meer emissie van methaan. Methaan is een broeikasgas wat 34 keer zo sterk het klimaat opwarmt als het bekende broeikasgas kooldioxide.

De onderzoekers hebben met vijf verschillende modellen doorgerekend wat het effect is van goedkoop schaliegas op energiegebruik en klimaat. In de modellen worden economie, energie, broeikasgassen en klimaat aan elkaar gekoppeld. De uitkomsten van de modellen wijzen alle in dezelfde richting; schaliegas heeft geen duidelijk gunstig effect op het toekomstige klimaat, en zorgt zelfs voor zeker 5% meer opwarming als je rekening houdt met de extra uitstoot van methaan. Lees verder

Satellietbeelden laten hoge lekkage methaan bij steenkoolgasveld zien

satellietch4Amerikaanse wetenschappers van de NASA konden eerst de ‘hotspot’ in hun satellietbeelden van de hoeveelheid methaan in de atmosfeer niet thuisbrengen. Op de beelden zagen ze een grote rode vlek in het midden van de Verenigde Staten, die aangaf dat er daar veel meer methaan in de lucht zit dan normaal het geval is.

Na onderzoek op de grond bleek waar het vandaan kwam: een steenkoolgasveld, met heel veel boorputten, het San Juan basin. Bij schaliegas en steenkoolgas lekt veel van het gas (methaan) weg naar de lucht. Methaan is een zeer sterk broeikasgas is: gerekend over een periode van 20 jaar 86 x zo sterk als het bekendste broeikasgas, kooldioxide (volgens de meest recente berekeningen van het IPCC). Bij onderzoek van de Amerikaanse weerdienst NOAA is al eerder gebleken dat 4 tot 11 procent van het geproduceerde methaan naar de lucht verdwijnt, naast andere luchtverontreiniging.

Bij dergelijk hoge methaanlekkages is schaliegas of steenkoolgas niet beter voor het klimaat dan kolen. Lekkage van methaan kan wel verminderd worden bij het boren naar schaliegas en steenkoolgas, maar tegen hoge kosten.

Gemeente Oudewater 200ste schaliegasvrije gemeente.

Door een raadsbesluit op 2 oktober is de 750-jarige gemeente Oudewater de tweehonderste schaliegasvrije gemeente geworden. Vanmiddag (10/10) hebben we dat gevierd op het gemeentekantoor van Oudewater. Aan wethouder Bert Vermeij is een taart overhandigd met een kaart van alle schoudewater-havenstraat-344443aliegasvrije gemeenten. Oudewater is gewoon te mooi om er te gaan fracken!

Inmiddels zijn er 221 gemeenten die geen schaliegasboringen willen. Bij alle reacties op de plannen voor de Structuurvisie Schaliegas heeft een groot aantal gemeenten aangegeven ook geen schaliegasboringen te willen.

 

Minister Kamp: Groningse aarbevingen een ‘fact of life’

Minister Kamp noemde de aardbevingen die door de Groningse gaswinning veroorzaakt worden deze week een ‘fact of life’ nadat een aardbeving van magnitude 2.8 in de stad Groningen en omgeving schade heeft aangericht. Zo zal hij wellicht de gevolgen van schaliegas (watervervuiling, luchtverontreiniging, aardbevingen, schade aan natuur en klimaat) straks ook een fact of life noemen.

Groningen is een schoolvoorbeeld van hoe het gaat met fossiele brandstoffen: we gaan door met gas, olie, kolen, wat er ook gebeurt, en wentelen de schade af op de omgeving, op wie er toevallig in de buurt woont, en op natuur, water, lucht en klimaat.

De minister heeft eerder een advies van Staattoezicht op de Mijnen, om de gaswinning in Groningen sterk te verminderen en zo de kans op aardbevingsschade te verkleinen, naast zich neergelegd en een halfslachtig besluit genomen waarin de winning verplaatst werd naar het zuiden. Wat heb je aan een waakhond als je niet luistert als hij blaft? Daarom zijn we ook tegen schaliegas: de belofte dat alle risico’s van schaliegas beheersbaar zijn bij goed toezicht blijkt in Groningen al bij normaal aardgas te falen.

PvdA tweede kamerlid Jan Vos heeft de uitspraak van Kamp fel veroordeeld. Het is terecht dat regeringspartner PvdA dit hoog opneemt. We hopen dat ze straks ook de rug recht zullen houden als er over schaliegas beslist moet worden.

Schaliegasmoratorium verlengd tot 2016 na duizenden kritische reacties

Amsterdam, 7 oktober 2014 – Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij
Nederland zijn blij met de verlenging van het moratorium op

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

schaliegasboringen in Nederland tot begin 2016. Minister Kamp liet de
Tweede Kamer vandaag weten dat het opstellen van de Structuurvisie
Schaliegas – een onderzoek waarin wordt bepaald waar boringen naar
schaliegas moeten plaatsvinden – veel langer gaat duren vanwege de vele
kritische reacties. Het moratorium, dat eigenlijk aan het eind van dit
jaar zou aflopen, wordt daarom verlengd met een jaar tot de

structuurvisie gereed is. Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland
vinden dat Kamp van dit uitstel maar beter afstel kan maken en roepen de
minister op meteen een verbod op schaliegasboringen in te stellen.
Ike Teuling, campagneleider Energie van Milieudefensie: “We zijn heel
blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen, samen met alle partijen die
zich met ons verzetten tegen schaliegasboringen. 2464 mensen en
organisaties en 336 lokale overheden hebben hebben een reactie gegeven
op de onderzoeksopzet voor de structuurvisie. Lees verder

221 schaliegasvrije gemeenten.

Schaliegasvrij06_10_14Onlangs heeft de gemeenteraad van Oudewater beslist dat schaliegas niet thuishoort in Oudewater. Oudewater is daarmee de 200ste schaliegasvrije gemeente. Inmiddels is dat getal alweer achterhaald. Op 9 oktober gaan we de gemeente Oudewater daarmee feliciteren.

Uit de reacties op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau M.E.R. Schaliegas’ blijkt dat een groot aantal gemeenten zich heeft uitgesproken tegen schaliegasboringen op hun grondgebied. Daaruit blijkt dat er inmiddels 221 gemeenten zijn die in niet mis te verstane bewoordingen schaliegas en steenkoolgas afwijzen.

Zo langzamerhand zijn er niet veel gemeenten meer die zich nog niet tegen schaliegas hebben uitgesproken – zeker niet in de gebieden waar schaliegas voorkomt of waarvoor vergunningen voor boringen zijn aangevraagd. Dat zijn de grijze gebieden op het kaartje hiernaast. Wie daar woont doet er wellicht goed aan om de plaatselijke politiek erop te wijzen dat hun gemeente ‘zoekgebied’ is voor schaliegasboringen.

Op 11 oktober is er een wereldwijde protestdag tegen schaliegas en andere onconventionele fossiele brandstoffen: Global Frackdown day. Wij doen mee door het protest van Nederlandse gemeenten internationaal onder de aandacht te brengen.

 

Milieu-organisaties luddieten?

Al sinds de milieubeweging bestaat, wordt milieu-organisaties verweten dat ze tegen ‘de vooruitgang’ zijn. Deze rhetorische truc wordt door wetenschapsjournalist Hidde Boersma weer opgepoetst in het stuk ‘Allemaal eng’ in de Volkskrant-bijlage Vonk. ‘Allemaal eng’ ademt  onbegrensd vertrouwen in de techniek, en wie er kritiek op heeft is een verfoeide luddiet (luddieten: ambachtslieden die in de 19e eeuw machines stuksloegen omdat ze er brodeloos door werden).

Als Boersma verwijt dat Milieudefensie en Greenpeace het voorzorgsprincipe gebruiken in hun argumentatie wordt het helemaal dol (het voorzorgsprincipe houdt in dat je beter geen stappen kunt doen waarvan je de risico’s niet kent).

Een van de gevolgen van chemische technologie uit het verleden (en het onachtzaam daarmee omspringen) is bodem- en grondwaterverontreiniging. Nederland is bezaaid met locaties waar voor veel geld (19 miljard) de bodem is gesaneerd vanwege die vervuiling. Desondanks heeft een kwart van onze drinkwaterputten nog steeds problemen met chemische stoffen die niet in het grondwater thuishoren. Er liggen nog steeds veel gifbelten, zoals de Volgermeerpolder, die niet eens te saneren zijn, maar die alleen maar zo goed en zo kwaad als het gaat ingepakt zijn, en zo een leuk cadeautje voor onze kinderen vormen. Ik wou dat vorige generaties eens aan dat voorzorgsprincipe gedacht hadden.

Gaat het straks ook zo met schaliegas? De technologie van het horizontaal boren is fascinerend voor techniekliefhebbers. Het met veel water en druk openbreken van gesteente op grote diepte klinkt heel stoer. En weer zitten die vervelende luddieten van de milieubeweging in de weg! Daar komen ze weer aan met hun voorzorgsprincipe. Waarom? Lees verder