Schaliegasmoratorium verlengd tot 2016 na duizenden kritische reacties

Amsterdam, 7 oktober 2014 – Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij
Nederland zijn blij met de verlenging van het moratorium op

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

Gebieden waar gezocht gaat worden naar boorlokaties voor schaliegas

schaliegasboringen in Nederland tot begin 2016. Minister Kamp liet de
Tweede Kamer vandaag weten dat het opstellen van de Structuurvisie
Schaliegas – een onderzoek waarin wordt bepaald waar boringen naar
schaliegas moeten plaatsvinden – veel langer gaat duren vanwege de vele
kritische reacties. Het moratorium, dat eigenlijk aan het eind van dit
jaar zou aflopen, wordt daarom verlengd met een jaar tot de

structuurvisie gereed is. Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland
vinden dat Kamp van dit uitstel maar beter afstel kan maken en roepen de
minister op meteen een verbod op schaliegasboringen in te stellen.
Ike Teuling, campagneleider Energie van Milieudefensie: “We zijn heel
blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen, samen met alle partijen die
zich met ons verzetten tegen schaliegasboringen. 2464 mensen en
organisaties en 336 lokale overheden hebben hebben een reactie gegeven
op de onderzoeksopzet voor de structuurvisie.

Het ministerie moest zich
door bijna vijfduizend pagina’s kritiek heen werken en heeft terecht
besloten het moratorium te verlengen. De meeste zienswijzen waren
namelijk glashelder: Nederlanders willen geen schaliegasboringen. Het
lijkt alsof minister Kamp dat nu eindelijk ook begint in te zien. Wat
ons betreft wordt het moratorium nu gelijk omgezet in een verbod en
wordt dit vastgelegd in de gewijzigde Mijnbouwwet waar op dit moment aan
gewerkt wordt. Dan weten omwonenden en gemeenten, maar ook boorbedrijf
Cuadrilla direct waar ze aan toe zijn.”

Bestaande boorvergunningen lopen af en worden niet verlengd
Op dit moment zijn er 221 gemeenten en negen provincies die zich
schaliegasvrij hebben verklaard en dat aantal groeit nog steeds. In
september 2013 besloot minister Kamp onder druk van protesten in het
land om het moratorium op schaliegasboringen te verlengen tot eind 2014,
in afwachting van het opstellen van een Structuurvisie Schaliegas.
Zolang het moratorium geldt, worden er geen nieuwe vergunning afgegeven.
De vergunning van het Britse boorbedrijf Cuadrilla voor
schaliegasboringen in Brabant, die op 25 november dit jaar verloopt, zal
daarom nu voorlopig niet worden verlengd. Dat geldt ook voor de
vergunning voor boringen in de Noordoostpolder, die afloopt in juni 2015.

Teuling: “Wij, en natuurlijk de inwoners van Boxtel, Haaren en de
gemeente Noordoostpolder, zijn blij met dit verdere uitstel van
schaliegasboringen. Maar we roepen iedereen op kritisch te blijven: een
moratorium is nog geen verbod. In 2016 vinden er Tweedekamerverkiezingen
plaats. Gemeenten en hun inwoners moeten duidelijk blijven maken dat zij
geen schaliegas willen, anders besluit een nieuw kabinet straks alsnog
om te gaan boren. Minister Kamp gaat namelijk ondanks het moratorium
gewoon door met zijn onderzoek naar geschikte locaties voor boringen.”

Begin 2015 zal de Milieu Effect Rapportage (planMER) voor de
Structuurvisie Schaliegas gepubliceerd worden en is er nogmaals een
gelegenheid tot inspraak. Ook wordt op dit moment gewerkt aan een
aanpassing van de Mijnbouwwet. Milieudefensie en de Stichting
Schaliegasvrij roepen de politiek op een verbod op schaliegasboringen op
te nemen in deze wet. Zij verzetten zich tegen schaliegasboringen omdat
bij de winning enorme hoeveelheden water en chemicaliën worden gebruikt,
die in bodem worden gespoten om scheuren te veroorzaken in het
gesteente. Dit ‘fracken’ gaat gepaard met grote risico’s voor het
milieu, klimaat en veiligheid. Bovendien staat schaliegaswinning de
transitie naar een fossielvrije samenleving in de weg. Milieudefensie
wil dat er niet geïnvesteerd wordt in de winning van nog meer fossiele
brandstoffen, maar dat de overheid vol inzet op de ontwikkeling van
duurzame alternatieven als zon en wind, en zuiniger omgaat met de
bestaande gasvoorraden.