Provincie Brabant houdt voet bij stuk met schaliegasverbod

De provincie Brabant heeft op 6 februari in de Provinciale milieuverordening een verbod op schaliegasboringen opgenomen. Hierbrabantvlagmee legt de provincie de eerdere uitspraken tegen schaliegas ook vast in de eigen provinciale verordeningen. Minister Kamp heeft in een brief laten blijken dit niet leuk te vinden. Hij wijst erop dat er gewerkt wordt aan een milieu-effectrapportage en een structuurvisie Schaliegas en een structuurvisie voor de diepe ondergrond.

De provincie houdt echter voet bij stuk en gaat door met het schaliegasverbod. De reden voor het verbod is de bescherming van het grondwater, de belangrijkste bron van ons drinkwater. Met deze stap is ook duidelijk dat de provincie Brabant geen groot vertrouwen heeft in de onderzoeken en de structuurvisies van minister Kamp. Daar is een goede reden voor, uit de startnotitie voor de milieu-effectrapportage bleek dat er praktisch geen uitzonderingen gemaakt worden als er gezocht wordt naar boorlokaties voor schaliegas.