Met 226 Schaliegasvrije gemeenten moet het lukken.

Op het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder een motie ingediend tegen boringen naar schaliegas. Het VNG bestuur onder aanvoering van voormalig VVD minister Jorritsma heeft echter de motie ontraden.

De redenen daarvoor doen vreemd aan. De VNG zegt te willen kiezen voor zorgvuldig omgaan met energiebronnen en investeren in duurzame energie – maar daar hoort schaliegas nou juist niet bij. Men wil ook ‘ het geluid van de gemeenten helder en realistisch overbrengen’ – hoe helder en realistisch wil je het hebben als al 226 gemeenten zich tegen schaliegas hebben uitgesproken?

Het ontraden van de motie van Boxtel en Noordoostpolder lijkt vooral een partijpolitieke zet. Maar met 226 schaliegasvrije gemeenten moet het toch mogelijk zijn om hier een stokje voor te steken.

IMF: wereldwijd meer subsidie naar fossiele brandstoffen dan naar gezondheidszorg

Het IMF heeft berekend dat overheden wereldwijd een astronomisch bedrag van 5300 miljard dollar uitgegeven aan directe en verkapte subsidies op het gebruik vCB7n-f3WYAAbilKan fossiele brandstoffen, meer dan wat overheden aan gezondheidszorg uitgeven.

Deze subsidies zijn het verschil tussen de prijs die de consument betaalt, en de werkelijke kosten van fossiele brandstoffen, inclusief een normaal belastingtarief. Bij die werkelijke kosten horen behalve de kosten van winning, ook de kosten die door de fossiele brandstof bedrijven doorgaans op de omgeving worden afgewenteld. Bijvoorbeeld aan vervuiling van bodem, lucht en water, aardbevingen zoals in Groningen en schade aan het klimaat door verbranding van fossiele brandstoffen. Deze ‘externalities’ waarvoor door de consumenten van energie niet betaald worden vormen verreweg het grootste deel van het bedrag van 5300 miljard.

Het IMF stelt dat deze subsidies zeer nadelig zijn voor economische groei en ongelijkheid bevorderen. Opdoeken van de subsidies kan bijvoorbeeld de weg vrijmaken voor belastingverlaging op arbeid, en kan investeringen in andere sectoren van de economie zoals gezondheid en duurzame energie bevorderen.

 

Verviervoudiging afvalwaterinjectie in Noord-Holland – afvalwaterinjecties buiten Structuurvisie Diepe Ondergrond gehouden.

In de gasopslag Bergermeer wordt de injectie van afvalwater meer dan verviervoudigd. schoonebeekHet lege gasveld wordt gebruikt voor gasopslag, maar daarbij komt ook afvalwater vrij. Dit afvalwater wil men onder het gasveld weer terugpompen.

Er is in het verleden tegen de gasopslag geprotesteerd vanwege het risico op aardbevingen. Tijdens de gaswinning in het verleden hebben zich ook bevingen voorgedaan. Aardbevingen door waterinjectie zijn een reëel risico. De NAM zag eerder af van het gebruik van lege gasvelden in Drente voor afvalwaterinjectie omdat deze in het verleden gebeefd hadden. Volgens berekeningen van TNO zou de waterinjectie in het Bergermeer gasveld wel veilig zijn, maar KNMI zegt dat ze niet uit te sluiten zijn; omwonenden zijn er niet gerust op.

Voor de olie- en gasindustrie is de diepe injectie van afvalwater een goedkope manier om van de steeds grotere hoeveelheden afvalwater door olie- en gaswinning af te komen. Dat dit niet zonder risico’s is blijkt in de Verenigde Staten, waar lekkages en aardbevingen sterk zijn toegenomen door de diepe lozing van afvalwater van schaliegas. Ook in Twente bleek onlangs een grote lekkage van afvalwater in de toevoerleiding naar injectieputten.

Het is opvallend dat in Nederland deze praktijk stilzwijgend ook steeds meer uitgebreid wordt. Zo wordt afvalwaterinjectie ook buiten de beleidsnota ‘Structuurvisie Diepe Ondergrond’ gehouden, die bedoeld is om het gebruik van de diepe ondergrond beter te regelen. Dat is uiterst merkwaardig, en doet vermoeden dat er de nodige lobby van de olie-en gasindustrie is geweest om de afvalwaterinjecties vooral niets in de weg te leggen. Mogelijk wordt daarbij voorgsorteerd op injectie van schaliegas afvalwater.

Onlangs bleek ook dat de Commissie MER, die het milieu-onderzoek voor deze structuurvisie moet beoordelen, hiermee genoegen te nemen, er wordt alleen een betere onderbouwing gevraagd. De milieu-effectrapportage voor de Structuurvisie Diepe Ondergrond wordt daarmee een stuk minder geloofwaardig.