Europees parlement zeer kritisch over schaliegas.

Het Europees parlement heeft vandaag ingestemd over een Europees energierapport (Towards a European Energy Union). Opvallend daarbij zijn de zeer kritische woorden die men gekozen heeft over schaliegas en fracking. Het wordt weliswaar niet afgewezen en aan de lidstaten overgelaten of men burgers en milieu aan de gevolgen schaliegas wil blootstellen. Maar wat er wel wordt gezegd is dat men sterk twijfelt aan het nut:

“….erkent dat de keuze voor de energiemix primair een bevoegdheid van de lidstaten is, maar onderkent ook de zorgen die leven bij het publiek over hydrofracturering en de gevolgen die deze technologie mogelijk heeft voor het klimaat, het milieu en de volksgezondheid en de verwezenlijking van het langetermijndoel van decarbonisatie van de EU; erkent voorts dat het beperkte potentieel van onconventionele brandstoffen om te voldoen aan de toekomstige energievraag in de EU, in combinatie met de hoge investerings- en exploitatiekosten en de huidige wereldwijd lage olieprijzen, betekent dat het twijfelachtig is of hydrofracturering in de Europese Unie een levensvatbare technologie kan worden; is van mening dat de zorgen van het publiek serieus moeten worden genomen en dat hydrofractureringsactiviteiten moeten voldoen aan de hoogste klimaat-, milieu- en volksgezondheidsnormen…..(punt 134)

 

Schaliegasverzet schrijft paragraaf voor in Energierapport minister Kamp

tegengasDeze week publiceert minister Kamp het Energierapport 2015, waarmee de overheid richting wil geven aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Dit rapport zal ook antwoord   geven op de vraag of er in Nederland geboord mag worden naar schaliegas. Een groep van bedrijven, organisaties en bewonersgroepen dringt er bij de minister op aan om schaliegaswinning uit te sluiten. Zij verwachten dat minister Kamp nog steeds heil ziet in schaliegas en dat hij over wil gaan tot onderzoeksboringen en langjarig onderzoek. Daarom hebben zij zelf de schaliegas paragraaf voor het Energierapport geschreven. In een brief verzoeken zij de minister om deze paragraaf in het Energierapport op te nemen ter vervanging van zijn eigen paragraaf over schaliegas. Lees verder

Anti-fracking top in Parijs

IMG_0644smallTijdens de klimaatconferentie in Parijs was er ook een top georganiseerd voor actiegroepen die zich verzetten tegen het extemisme van de fossiele brandstof industrie: schaliegas, -olie en stenkoolgas en ondergrondse kolenvergassing. De top was georganiseerd door Friends of the Earth. Van over de hele wereld waren mensen aanwezig die getroffen worden onconvetionele olie- en gas-activiteiten: van China tot de USA, van Canada tot Indonesië.

In Nederland is er voorlopig nog geen sprake van schaliegas (al staat het nog steeds wel op de agenda). Met dat uitstel mogen we heel blij zijn. Als je de verhalen hoort van mensen die in Australie middenin een steenkoolgasveld wonen en gezondheidsklachten hebben door luchtvervuiling, dan ben je heel blij dat steenkoolgas in Twente en de Achterhoek echt van de baan is. Schokkend waren ook de verhalen over sociale ontwrichting in North Dakota. Daar zorgt de schaliegas-boom niet alleen voor veel luchtvervuiling, maar ook voor een toevloed van tijdelijke werkkrachten, drank en criminaliteit – onder andere een sterke toename van geweld tegenover vrouwen.Van andere Amerikaanse bewoners van de schaliegasgebieden horen we van de ‘gag orders’. Als je schade lijdt doordat je drinkwaterput vervuild is, kun je kiezen – doorprocederen tot je aan de bedelstaf bent om die schade vergoed te krijgen, of een drinkwatervoorziening door de schaliegasboer accepteren met daaraan gekoppeld een dwangbevel om je mond te houden over wat er gebeurd is. Lees verder