Energierapport: onlogische keuze voor onderzoek naar schaliegas.

In het zojuist verschenen energie-rapport van minister Kamp wordt gekozen voor een CO2-arme energievoorziening, waarbij de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen. Schaliegas wordt echter niet uitgesloten – een onlogische en teleurstellende keuze. Schaliegas betekent een nieuw rondje fossiele brandstoffen, en dat klopt niet met de richting die de minister op zegt te gaan met het rapport.

Hoe serieus is die keuze voor CO2-arm? Het behoud van schaliegas als optie lijkt vooral te zijn ingegeven door het in stand houden van de belangen van de gasindustrie. Pappen en nathouden dus, zoals een prominente pro-schaliegas-activist een tijdje geleden zei.

Het onderzoek heeft niet veel zin. De bijdrage van schaliegas aan de energievoorziening van Nederland zal gering zijn, blijkt ondermeer uit de onderzoeken die de minister heeft laten uitvoeren. Daartegenover staan hoge kosten voor milieu en maatschappij door de vele boringen die nodig zijn om het gas boven de grond te krijgen. Het levert veel afvalwater op, en er blijven risico’s voor het drinkwater, waarover ook drinkwaterbedrijven zich zorgen maken.

Het geld voor dit onderzoek kan beter besteed worden aan onderzoek naar duurzame energie. Vergeet schaliegas, en steun de vele initiatieven van burgers, bedrijven en gemeenten voor meer duurzame energie. Schaliegas betekent doorgaan op de doodlopende weg van fossiele brandstoffen, een weg waarop je niet kunt keren. Als we de opwarming van het klimaat willen beperken moet een groot deel van de fossiele brandstof voorraden in de grond blijven zitten. Zeker schaliegas. In de Verenigde Staten leiden schaliegasboringen tot zeer hoge uitstoot van het sterke broeikasgas methaan.

In het rapport wordt ook een dialoog beloofd met burgers en bedrijven over de energietransitie. Die dialoog is hard nodig en juichen we toe. Tot nu toe was energie teveel een zaak die zonder inbreng van burgers geregeld werd. Schaliegasvrij Nederland zal zeker bij die dialoog aanwezig zijn.

Er is een alternatieve schaliegasparagraaf voor het energierapport, opgesteld op initiatief van Tegengas in de Noordoostpolder: https://www.schaliegasvrij.nl/wp-content/uploads/2015/12/Schaliegas-paragraaf-energierapport-def-12-14.pdf.

 

Milieuramp door mega-gaslek in ondergrondse gasopslag in Californië

alisoCanyonEDFOp 23 oktober 2015 is een groot gaslek ontstaan in een ondergrondse gasopslag van SoCal Gas in Aliso Canyon bij Los Angeles. Het lek is ontstaan in een 2700 meter diepe boorput (EDF website). Pogingen om het lek te stoppen zijn tot nu toe niet geslaagd. Het is een milieuramp die inmiddels vergeleken wordt met ‘Deep water horizon’ ramp van enkele jaren geleden, toen grote hoeveelheden olie en aardgas weglekten in de Golf van Mexico. De put waarin het lek is opgetreden is al 62 jaar oud en vertoonde al eerder ernstige gebreken. Men probeert nu een extra put te boren naar het lek om de druk eraf te halen. Men verwacht, dat het lek pas dit voorjaar gedicht kan worden.

Tot nu (2 januari) is naar schatting 76 200 ton methaan weggelekt, dat is evenveel als een dag gasverbruik in heel Nederland. Methaan is een bijzonder krachtig broeikasgas: 38 x zo sterk als CO2. Wat er daar per dag de lucht in gaat is evenveel CO2 als 9500 vliegretourtjes naar Californië. Een infraroodvideo laat het normaal onzichtbare gas goed zien. Het is ook een groot veiligheidsprobleem vanwege het ontploffingsgevaar; duizenden gezinnen zijn inmiddels geëvacueerd. Het gas veroorzaakt ook gezondheidsproblemen.

De lekkage van methaan naar de atmosfeer tijdens het hele proces van gaswinning, opslag, en transport naar de gebruikers is een probleem. Het maakt aardgas een veel minder klimaatvriendelijke energiebron dan de gasindustrie ons wil doen geloven met dure advertentiecampagnes (zoals die van Shell).

Ook in Nederland wordt ondergronds veel gas opgeslagen in lege gasvelden en in zoutcavernes in Groningen. Wat volume betreft zijn sommige van deze opslagsystemen groter dan de opslag van Aliso Canyon. Het is raadzaam om van de gebeurtenissen in Aliso Canyon te leren en opnieuw na te gaan hoe veilig ondergrondse gasopslag in Nederland is.