Open brief aan Groen Links

Geacht partijbestuur, Geachte kandidatencommissie, Beste Jesse Klaver,

De Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft met grote teleurstelling vernomen dat Liesbeth van Tongeren niet op de kieslijst voor de komende Tweede Kamer-verkiezingen voorkomt. Wij hebben mevrouw van Tongeren leren kennen als een kamerlid zoals er maar weinig zijn in Den Haag.

Zij heeft het aangedurfd, in te gaan tegen de alles overheersende communis opinio in politiek den Haag, dat gas goed is voor Nederland. Ze heeft van het begin af aan kritische vragen gesteld over schaliegas, ook toen de de protesten daartegen door iedereen nog weggezet werden als ‘nimby’ gedrag. Een dergelijke kritische houding wordt node gemist in Den Haag, waar de politiek diep verweven is met de belangen van de fossiele brandstof-industrie. Daarom kwam het gedwongen vertrek van mevrouw van Tongeren, en afwezigheid van enige uitleg daarvoor, voor ons als een extra schok.

Mevrouw van Tongeren is altijd bereid geweest om kontakten te leggen buiten de Haagse politiek, en de grote kennisinstituten die een monopolie over de kennis van bodem en ondergrond opeisen. Integendeel, zij heeft veel kontakten opgebouwd met gewone burgers buiten de Randstad, in Groningen, Brabant, Twente en de Achterhoek, het Waddengebied. Burgers  die te maken hebben met de gevolgen van de steeds intensiever wordende claims van de fossiele brandstof-industrie op ruimte en milieu, en in het geval van Groningen zelfs in hun veiligheid en bestaanszekerheid bedreigd worden.

Een kamerlid die het vermogen heeft om zo’n netwerk op te bouwen zou van onschatbare waarde moeten zijn voor GroenLinks, juist in deze tijd waarin de scheiding tussen burger en politieke/bestuurlijke elite veel te scherp lijkt te zijn.

Mevrouw van Tongeren heeft een netwerk en dossierkennis opgebouwd die van zeer grote waarde moet zijn voor uw partij en de milieubeweging. We zien niet hoe iemand anders dit zo snel kan overnemen. Ze is niet zomaar vervangbaar door een nieuwe politieke ster. Op het terrein van mijnbouw  is vooral kennis van zaken en lange adem nodig, iets wat vaak wordt gemist in Den Haag. Wij kunnen dit ook niet rijmen met de verkiezingsleus ‘Het is tijd voor verandering’.

Tenslotte is de strijd om schaliegas nog lang niet gestreden. We hebben weliswaar tijd tot 2023 (dankzij de inzet van Liesbeth), maar ondertusssen gaat miljoenen verslindend onderzoek naar schaliegaswinning door, miljoenen die niet beschikbaar zijn voor investeringen in duurzame energie. En ook na 2023 kunnen we schaliegas beter in de grond laten zitten.

MER Schaliegas en Structuurvisie ondergrond ter inzage – schaliegas niet uitgesloten

letter-writing-clipart-etc-OlqDNA-clipartEen belangrijke stap in de strijd om schaliegas! Op 22 november start de inspraak voor twee belangrijke beleidsstukken die met schaliegas te maken hebben: de PlanMER Schaliegas en de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.

Door een zienswijze in te dienen kunt u regering en parlement laten weten hoe u denkt over boren naar schaliegas en schalie-olie in Nederland. De laatste datum voor het indienen van zienswijzen op beide stukken is 2 januari.

Reacties zijn belangrijk: schaliegas wordt in deze nota’s NIET uitgesloten. Weliswaar worden in de PlanMER Schaliegas stedelijk gebied, Natura 2000 gebieden en gebieden die belangrijk zijn voor waterwinning uitgesloten. Maar in veel plattelandsgebieden – waaronder gebieden met waardevolle landbouw en natuur – zou in de toekomst naar schaliegas geboord kunnen worden. Meer nieuws volgt!