Verbod op schaliegas is een feit!

MOTIE VAN HET LID KRÖGER
Voorgesteld 7 november 2018

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er geen enkel draagvlak bestaat in Nederland voor de winning van schaliegas vanwege de lokale risico’s voor het milieu en het streven om af te stappen van het gebruik van gas; verzoekt de regering, de winning van schaliegas niet alleen deze kabinets-periode te verbieden, maar ook de winning van schaliegas op Nederlands
grondgebied uit te sluiten voor onbepaalde tijd daarna, en gaat over tot de orde van de dag.
Kröger

Aangenomen met 125 stemmen voor. Tegen: Denk, PVV en Forum voor Democratie