Stichting Schaliegasvrij Nederland stopt.

Sinds 2012 heeft Stichting Schaliegasvrij Nederland zich ingezet tegen fossiele brandstoffen en voor het klimaat. In 2010 werd duidelijk dat Den Haag en de fossiele brandstof industrie het wel zagen zitten om ten koste van veel milieu- en klimaatschade de laatste restjes gas en olie uit onze bodem te fracken.
Het verzet hiertegen heeft geholpen. Toen duidelijk werd dat de meeste Nederlandse gemeenten geen trek hadden in schaliegas, schalie-olie of steenkoolgas begon men ook in Den Haag in te zien dat dit geen toekomst had.
Schaliegas bleek ook een kat in de zak te zijn. Landen in Europa die er serieus op inzetten, zoals Groot Britannie en Polen, haalden onvoldoende opbrengsten uit proefboringen. Helaas gelooft men in de Verenigde Staten er nog steeds in. Daar blijkt schaliegas de belangrijkste bijdrage te leveren aan de toename van het gevaarlijke broeikasgas methaan in de atmosfeer. Trump wilde daaraan niets doen, maar is gelukkig in de verkiezingen gesneuveld.
We hebben laten zien dat het mogelijk is om het tij te keren. We zijn er nog niet in Nederland, er gebeurt nog veel dat het klimaat niet verdragen kan: de luchtvaartlobby die rupsje-nooit-genoeg speelt ten koste van het klimaat, weguitbreiding ten koste van natuur, de agrolobby die denkt dat we de topexporteur van vlees en melk moeten zijn ten koste van ons water, bodem en natuur.
We wensen iedereen die zich hiertegen verzet net zoveel succes, en een schaliegasvrije toekomst.

Verbod op schaliegas is een feit!

MOTIE VAN HET LID KRÖGER
Voorgesteld 7 november 2018

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er geen enkel draagvlak bestaat in Nederland voor de winning van schaliegas vanwege de lokale risico’s voor het milieu en het streven om af te stappen van het gebruik van gas; verzoekt de regering, de winning van schaliegas niet alleen deze kabinets-periode te verbieden, maar ook de winning van schaliegas op Nederlands
grondgebied uit te sluiten voor onbepaalde tijd daarna, en gaat over tot de orde van de dag.
Kröger

Aangenomen met 125 stemmen voor. Tegen: Denk, PVV en Forum voor Democratie

Schaliegas nog definitiever van tafel

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van Cuadrilla tegen het niet verlengen van de vergunningen voor schaliegasboringen. Deze vergunningen werden niet verlengd omdat er een moratorium op schaliegasboringen was ingesteld door Minister Kamp. De rechtbank had eerder beslist dat de minister een nieuw besluit moest nemen over deze vergunningen. De minister, Milieudefensie en Tegengas Noordoostpolder waren hiertegen in beroep gegaan.

Volgens de oude Mijnbouwwet waarop de vergunningen waren gebaseerd, mag het milieu niet meetellen bij dergelijke besluiten. Er bestond daarom een kans dat milieu-overwegingen geen reden konden zijn om vergunningen alsnog af te wijzen.

De Raad van State heeft bevestigd dat de minister inderdaad een nieuw besluit moet nemen over de vergunningen. Maar dat besluit mag genomen worden op grond van de nieuwe Mijnbouwwet (geldig sinds 2017), en daarin kunnen milieu-overwegingen wel een reden zijn om een vergunning te weigeren. Het milieu was eerder al de reden voor het moratorium op schaliegas.

Het zou daarom bijzonder onlogisch zijn als op grond van de nieuwe Mijnbouwwet de schaliegasvergunningen verlengd worden. Bovendien is er de belofte van minister Wiebes van Economische zaken en klimaat om schaliegas uit de Structuurvisie Ondergrond te halen.

We hopen dat de minster die belofte gestand doet, en niet meer laat investeren in een van de meest vervuilende en dure vormen van fossiele brandstofwinning, maar vooral in duurzame, fossielvrije energie.

Schaliegas defintief van de baan.

ATBtegenSchaliegasMinister Wiebes heeft in een debat met de Tweede Kamer gezegd dat schaliegas ‘afgeserveerd’ is, en dat in de Structuurvisie Ondergrond hiervoor geen ruimte meer gereserveerd wordt.

Dat betekent: geen

gigantische productie van vies afvalwater voor een klein beetje gas, gesleep met chemicaliën voor fracken, hogere emissies van methaan en vluchtige koolwaterstoffen zoals in de VS, duizenden boringen, extra risico’s voor schoon grondwater, extra aardbevingsrisico

en wel:

behoud van ruimte voor natuur, meer ruimte om in duurzame energie te investeren.

Het is het resultaat van 7 jaar actievoeren, een paar honderd gemeenteraden die zich tegen schaliegas hebben uitgesproken.

Kortom, we zijn er blij mee! Iedereen kan zich nog herinneren dat actievoerders tegen schaliegas werden weggezet als hysterische NIMBY’s. Maar de rede heeft het gewonnen, van de tunnelvisie van de fossiele brandstof industrie.

Overigens zijn er nog geen redenen om te stoppen. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State van Cuadrilla tegen het intrekken van de vergunning voor proefboringen. Maar de kans is klein dat het daarmee alsnog tot boringen komt.

Genoeg = genoeg: Fakkeloptocht in Groningen

De aardbeving bij Zeerijp in het Groningse gasveeld heeft weer meer mensen (en hopelijk ook de politiek in Den Haag) wakker geschud. Aardgas mag dan wel schoon lijken vergeleken met kolen, maar de gaswinning zelf is niet schoon en veilig.

De Groniger Bodembeweging organiseert een fakkeloptocht als protest tegen de manier waarop de Groningers gepiepeld worden door de NAM en Nederlandse regering. De optocht begint op vrijdag 19 januari om 19:30 op de Vismarkt in Groningen. Wij steunen dat van harte!

Schaliegas is geen alternatief voor Gronings gas; de opbrengst is gering, tegenover hele hoge economische en milieu kosten en met grote veiligheidsrisico’s.Bovendien laat Groningen zien hoe betrouwbaar de gaswereld is als het op schade aankomt. Schade verzekerd, vergoding allerminst.

Schaliegas steeds verder uit beeld

‘Duidelijk is ook dat geen opsporingsvergunning meer zal worden verleend voor de opsporing van schaliegas.’ Dat is het antwoord minister van Economische Zaken en Klimaat Wiebes op een vraag van kamerlid Liesbeth van Tongeren over vergunningverlening van gasboringen.

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat er geen nieuwe vergunningen mogen worden afgegeven voor gaswinning onder land. Daar valt dus ook schaliegas onder. Al eerder heeft de minister laten weten, dat het moratorium op schaliegasboringen tot 2023 gehandhaafd blijft en dat er geen plannen zijn voor onderzoeksboringen.

Het betekent in ieder geval dat schaliegas voorlopig steeds verder uit beeld is. Er zijn nog onzekerheden, zoals de uitkomst van de procedure die Cuadrilla heeft aangespannen tegen het intrekken van de oude vergunningen in Brabant en de Noordoostpolder. De procedure loopt bij de Raad van State; uitspraak wordt begin januari 2018 verwacht.

Het zou mooi zijn wanneer schaliegas nu ook echt uit alle plannen verdwijnt, bijvoorbeeld ook uit de Structuurvisie Ondergrond.

Rechtzaak Quadrilla om schaliegas exploratie vegunning; Minister Wiebes ziet af van proefboring.

Schaliegasvrije gemeenten

Schaliegasvrije gemeenten

Het juridisch gevecht om het besluit van Minister Kamp om exploratievergunningen van Cuadrilla in de Noordoostpolder en Brabant niet te verlengen, is nu bij de Raad van State beland. Vorige week was de eerste zitting. Minister Kamp had besloten de vergunning niet te verlengen na het instellen van een moratorium tot 2023. De rechtbank in Rotterdam had dat besluit vernietigd, maar het ministerie van houdt voet bij stuk, evenals Milieudefensie en Tegengas Noordoostpolder. De uitspraak volgt binnen zes weken.

Cuadrilla wil naar eigen zeggen de opsporingsvergunning graag houden om na 2023 alsnog te gaan boren. In 2023 loopt het huidige moratorium af en wordt er opnieuw beslist of Den Haag nog wat in schaliegas ziet. Ondertussen wordt onderzoek gedaan naar milieu-effecten en de hoeveelheid schaliegas.

Inmiddels ziet Kamp’s opvolger, minister Wiebes, ook af van het plan om een ‘wetenschappelijke’ proefboring naar schaliegas te doen. Terecht, want dergelijke boringen kosten per stuk miljoenen, en zullen de vraag hoeveel schaliegas er is, ook niet kunnen beantwoorden, tenzij je veel meer boringen doet. De minister heeft ook bevestigd dat het moratorium tot 2023 gehandhaafd blijft.

Don’t frack with Scotland!

Scotland ziet, na Ierland, af van fracken. Daarmee gelooft op de Britse eilanden alleen de conservatieve regering in Londen nog schaliegas en steenkoolgas –  tegen alle publieke protesten in. De Schotse energieminister Paul Wheelhouse besloot hiertoe na een publieke consultatie waarbij 99% van de deelnemers aangaf tegen fracken te zijn. Bovendien bleek uit economische berekeningen dat schaliegas slechts voor 0.1 % aan de Schotse economie zou bijdragen, ten koste van veel milieuschade.

Trumps klimaatbeleid bedreigt veiligheid Nederland, waarom importeren we hier Amerikaans schaliegas?

Trump vindt dat de Verenigde Staten zich moet terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat is niet goed voor Nederland: door opwarming van het klimaat stijgt de zeespiegel, en het grootste deel van onze economie ligt al een paar meter beneden zeeniveau. Hoe sterker de zeespeegiel stijgt, hoe meer geld er nodig is om onze voeten droog te houden en hoe groter de kans op overstromingsrampen.hoogtekaart

Trump heeft al eerder flinke stappen terug gezet bij het terugdringen van de broeikasgas uitstoot van zijn land. Zo wil hij de door Obama ingevoerde verpichting voor olie- en gas bedrijven om de uitstoot van methaan te beperken, afschaffen. Methaan is een heel sterk broeikasgas, 86 keer zo sterk als CO2.

Methaan komt vaak vrij bij olie- en gasboringen, en vooral de tienduizenden schaliegasboringen hebben de methaan-uitstoot van Amerika sterk laten stijgen. Als je dat schaliegas vervolgens over de hele wereld gaat exporteren wordt dat nog erger. Voor het transport per LNG-tanker moet het gas gekoeld worden, wat nog meer broeikasgassen oplevert.

Nederland gaat binnenkort het eerste schaliegas importeren. Maar Amerikaans schaliegas draagt bij aan de opwarming van het klimaat, zorgt voor zeespiegel stijging en brengt dus de veiligheid van Nederland in gevaar.

Zou het niet tijd worden om Trump duidelijk te maken dat hij met zijn klimaat’beleid’ de veiligheid van ons land bedreigt? En dat Amerikaanse schaliegas niet hier binnen te laten?