De situatie in Nederland

De Rijksoverheid heeft al meerdere opsporingsvergunningen voor onconventionele fossiele brandstoffen afgegeven, die ook voorzien in proefboringen. Het gaat om de volgende vergunningsgebieden:
Brabant – in Noord-Brabant, aan Brabant Resources (dochteronderneming van het Britse Cuadrilla Resources Limited), voor schaliegas en -olie;
Noordoostpolder – dit gebied beslaat de gemeente Noordoostpolder, vergund aan Hardenberg Resources, ook een dochteronderneming van Cuadrilla, voor schalie- en steenkoolgas;
Peel – in De Peel (Noord-Limburg), aan DSM-dochter Hexagon Energy, voor steenkoolgas.

Daarnaast zijn er een aantal aanvragen gedaan die nog niet geresulteerd hebben in een vergunning. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft aangegeven deze aanvragen niet verder in behandeling te nemen totdat het onderzoek naar de effecten van schaliegas en steenkoolgas is afgerond. Voor sommige van deze vergunningsgebieden zijn concurrerende aanvragen ingediend. De niet-vergunde aanvragen betreffen de volgende gebieden:
De Kempen – in Limburg, Brabants en Zeeland, concurrerende aanvragen ingediend door Hutton Energy (dochteronderneming van het Australische Basgas) en Cuadrilla, voor schaliegas;
Breda-Maas – in Brabant en Limburg, concurrerende aanvragen ingediend door Cuadrilla en het Canadese Gallic Energy, voor schaliegas;
Midden-Nederland – in Noord Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland, aangevraagd door BNK General Partner (dochteronderneming van het Amerikaanse BNK Petroleum), voor schaliegas;
IJsselland – in Overijssel, aangevraagd door Northern Petroleum, vermoedelijk voor tight gas.

Northern Petroleum zoekt naar schalie-olie in Zuid West Nederland. NPN heeft al bestaande concessies (zowel voor exploratie als voor exploitatie) in Brabant en Utrecht, maar verstrekt geen verdere informatie over haar plannen.

Een afgegeven opsporingsvergunning voor concessie Oost-IJssel in Gelderland en Overijssel voor steenkoolgas is door de aanvrager, het Australische bedrijf Queensland Gas Company (dochteronderneming van het Britse BG Group) ingetrokken.

Voor een overzicht van de verleende en aangevraagde vergunningsgebieden, zie de kaart.

In Boxtel is de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning door Cuadrilla voor het inrichten van een terrein voor een proefboring naar schaliegas door de rechtbank vernietigd. Dit gebeurde naar aanleiding van bezwaren van de Rabobank (die op een aangrenzend terrein een trillingsgevoelig datacenter bezit) en buurtbewoners. Na het vonnis van de rechtbank heeft de gemeente Boxtel zijn medewerking ingetrokken en heeft Cuadrilla de aanvraag ingetrokken, hoewel het bedrijf in principe een nieuwe aanvraag kan indienen. Ook de nabijgelegen gemeente Haaren, waar Cuadrilla een proefboring voorzien had maar nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend, heeft inmiddels verklaard hier geen medewerking aan te zullen verlenen.

In afwachting van een onderzoek naar milieu- en veiligheidsaspecten in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn er geen proefboringen toegestaan en worden geen nieuwe concessies verleend. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en gepubliceerd in de zomer van 2013. Het onderzoek heeft echter velen niet kunnen overtuigen van de veiligheid van schaliegaswinning voor het milieu. Het komt ook niet tegemoet aan de zorgen van bewoners van de gebieden waar mogelijk schaliegas gewonnen wordt. Veel gemeenten en inmiddels ook vijf provincies hebben aangegeven voorlpg nets voor schaliegaswinning te voelen, en ook binnen de coalitiepartners in de regering is geen overeenstemming.

Minister Kamp heeft daarop in september 2013 besloten eerst zelf onderzoek te doen naar mogelijke lokaties voor proefboringen, inplaats van dit aan de gasindustrie over te laten. Dit gaat een jaar tot anderhalf jaar duren. Er is dus geen sprake van afstel van boringen naar schaliegas.