Over ons

Wie zijn wij?
Stichting Schaliegasvrij Nederland is een coalitie van buurtgroepen en milieuorganisaties die streven naar een algeheel moratorium op het winnen van onconventioneel aardgas (schaliegas en steenkoolgas) door middel van ‘fracking’.
Naar onze mening zorgt deze vorm van winning voor onverantwoorde risico’s voor de gezondheid van mens en milieu door vervuiling van water, lucht en bodem, en door aantasting van landschap en natuur. Voordelen van het gebruik van dit gas bij het bestrijden van klimaatproblemen zijn niet bewezen, en bovendien zijn duurzame alternatieven ruim voorhanden.

Wat willen wij?

  • Het tegengaan van de winning van onconventioneel gas (schaliegas en steenkoolgas) en verder iedere vorm van winning van fossiele brandstoffen die schade oplevert voor omwonenden, milieu en natuur in Nederland;
  • Het bevorderen van publieke kennis omtrent de gevolgen voor het milieu van de winning van gas en olie;
  • Het bevorderen van een energiepolitiek waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel als mogelijk gereduceerd wordt.

Voor wie ons wil steunen: bankrekening nr. 3038.76.387 t.n.v. Schaliegasvrij Nederland

Financiële informatie.

Stichting Schaliegasvrij Nederland is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55044980. RSIN of fiscaal nummer: 851543881

(Financieel) Beleidsplan

Inzamelingsacties middels landelijke internetsite, FB-pagina en collectes. 100% van de inkomsten worden besteed aan het goede doel. Controle van gelden vindt plaats door voorzitter en penningmeester. Toezicht door overige bestuursleden middels kwartaalverantwoording.

Beloningsbeleid: Stichting schaliegasvrij Nederland kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Bestuur
Voorzitter: Ko van Huissteden (Stop Steenkoolgas)
Vice-voorzitter: Willem Jan Atsma (Schaliegasvrij Haaren)
Penningmeester: Mirjam Bemelmans (Schaliegas Vrij Boxtel)
Secretaris: Fleur de Huu

 

Ko van Huissteden (Jacobus van Huissteden) geboren te Utrecht 2-8-1952
Gehuwd, vader van vier kinderen, woont in Epse, Gelderland

Opleiding
Chr. MULO te Maarssen; Pedagogische Akademie te Utrecht; Avond-Lyceum Utrecht; Studie Fysische Geografie aan de Vrije Universiteit, afstudeerrichting Kwartairgeologie en Laaglandgenese; Promotie in 1990, onderwerp Rivierafzettingen uit de laatste ijstijd in Twente.

Beroep
Universitair hoofddocent Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit, Cluster Earth and Climate. Onderwijs op het gebied van milieuwetenschappen, klimaat, statistiek, onderzoek naar broeikasgasemissies uit permafrost en veengebieden.

Eerdere bestuursfuncties
Voorzitter Werkgroep Milieu Maarssen
Bestuurslid Kring voor Fysische Geografie

Nevenfuncties
Voorzitter Stichting Schaliegasvrij Nederland
Nederlands vertegenwoordiger International Permafrost Association

Motivatie om zitting te nemen in het bestuur van SchaliegasVrij Nederland
Mede vanuit mijn kennis op het gebied van de aardwetenschappen ben ik ervan overtuigd dat de winning van onconventioneel gas in Nederland grote risico’s inhoudt voor milieu, natuur, en grondwater. Daarnaast zal in een dichtbevolkt land als Nederland het woonmilieu van miljoenen Nederlanders sterk in kwaliteit achteruit gaan.

 

Mirjam Bemelmans (1966)
Samenwonend, moeder van 3 kinderen. Woont in Boxtel. HEAO, NLP, Voetreflextherapie.

Eerdere functies
Zelfstandig ondernemer (mode marketing) en product management functies in het bedrijfsleven.

Huidige status
Verzorgende voor chronisch ziek kind.

Nevenfuncties
Lid werkgroep TransitionTown Boxtel
Penningmeester Stichting SchaliegasVrij Nederland

Motivatie om zitting te nemen in het bestuur van Schaliegasvrij Nederland
Ik leef graag voor de Indiaanse uitspraak ‘we hebben de aarde te leen van onze kinderen’.