tweede-kamer-stoelen
brandend kraanwater - promotion - zonder vervorming
Opsporingsvergunning schaliegas Midden Nederland
leidingen test
<< >>

Cuaddrilla wint beroep tegen intrekking vergunning voor proefboringen schaliegas

Cuadrilla, het bedrijf dat twee vergunningen had (Boxtel en Noord Oost Polder) om naar schaliegas te mogen proefboren heeft gewonnen in een rechtszaak tegen het niet verlengen van die vergunningen door Minister Henk Kamp.

De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van Cuadrilla tegen het niet verlengen van de opsporingsvergunning in Brabant gegrond verklaard. Kamp had niet mogen weigeren op grond van het feit dat de opsporing nog niet was begonnen vanwege overmacht. De weigering is vernietigd: er moet een nieuw besluit komen. Uit de uitspraak blijkt dat er verder weinig redenen zijn om de vergunning opnieuw te weigeren. Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:9218

Milieudefensie en Tegengas Noordoostpolder zijn niet ontvankelijk verklaard omdat de huidige Mijnbouwwet geen milieubelangen zou beschermen. Kortom, het milieu legt het weer af tegen de fossiele brandstof industrie.

Overigens is het nog maar de vraag of Cuadrilla op korte termijn veel met een verlengde opsporingsvergunning kan doen. Cuadrilla heeft heeft daarnaast nog andere vergunningen nodig om werkelijk te mogen boren, en bovendien blijft het moratorium op schaliegas gelden tot einde van het energieakkoord.

In ieder geval toont deze uitspraak van de rechter aan, dat de strijd tegen schaliegas helaas nog lang niet voorbij is. Aan de andere kant toont het ook aan, dat handelsverdragen zoals TTIP en CETA met rechtspraak buiten de Nederlandse rechter om, volstrekt niet nodig is in een rechtsstaat.

 

Open brief aan Groen Links

Geacht partijbestuur, Geachte kandidatencommissie, Beste Jesse Klaver,

De Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft met grote teleurstelling vernomen dat Liesbeth van Tongeren niet op de kieslijst voor de komende Tweede Kamer-verkiezingen voorkomt. Wij hebben mevrouw van Tongeren leren kennen als een kamerlid zoals er maar weinig zijn in Den Haag.

Zij heeft het aangedurfd, in te gaan tegen de alles overheersende communis opinio in politiek den Haag, dat gas goed is voor Nederland. Ze heeft van het begin af aan kritische vragen gesteld over schaliegas, ook toen de de protesten daartegen door iedereen nog weggezet werden als ‘nimby’ gedrag. Een dergelijke kritische houding wordt node gemist in Den Haag, waar de politiek diep verweven is met de belangen van de fossiele brandstof-industrie. Daarom kwam het gedwongen vertrek van mevrouw van Tongeren, en afwezigheid van enige uitleg daarvoor, voor ons als een extra schok.

Mevrouw van Tongeren is altijd bereid geweest om kontakten te leggen buiten de Haagse politiek, en de grote kennisinstituten die een monopolie over de kennis van bodem en ondergrond opeisen. Integendeel, zij heeft veel kontakten opgebouwd met gewone burgers buiten de Randstad, in Groningen, Brabant, Twente en de Achterhoek, het Waddengebied. Burgers  die te maken hebben met de gevolgen van de steeds intensiever wordende claims van de fossiele brandstof-industrie op ruimte en milieu, en in het geval van Groningen zelfs in hun veiligheid en bestaanszekerheid bedreigd worden.

Een kamerlid die het vermogen heeft om zo’n netwerk op te bouwen zou van onschatbare waarde moeten zijn voor GroenLinks, juist in deze tijd waarin de scheiding tussen burger en politieke/bestuurlijke elite veel te scherp lijkt te zijn.

Mevrouw van Tongeren heeft een netwerk en dossierkennis opgebouwd die van zeer grote waarde moet zijn voor uw partij en de milieubeweging. We zien niet hoe iemand anders dit zo snel kan overnemen. Ze is niet zomaar vervangbaar door een nieuwe politieke ster. Op het terrein van mijnbouw  is vooral kennis van zaken en lange adem nodig, iets wat vaak wordt gemist in Den Haag. Wij kunnen dit ook niet rijmen met de verkiezingsleus ‘Het is tijd voor verandering’.

Tenslotte is de strijd om schaliegas nog lang niet gestreden. We hebben weliswaar tijd tot 2023 (dankzij de inzet van Liesbeth), maar ondertusssen gaat miljoenen verslindend onderzoek naar schaliegaswinning door, miljoenen die niet beschikbaar zijn voor investeringen in duurzame energie. En ook na 2023 kunnen we schaliegas beter in de grond laten zitten.

MER Schaliegas en Structuurvisie ondergrond ter inzage – schaliegas niet uitgesloten

letter-writing-clipart-etc-OlqDNA-clipartEen belangrijke stap in de strijd om schaliegas! Op 22 november start de inspraak voor twee belangrijke beleidsstukken die met schaliegas te maken hebben: de PlanMER Schaliegas en de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.

Door een zienswijze in te dienen kunt u regering en parlement laten weten hoe u denkt over boren naar schaliegas en schalie-olie in Nederland. De laatste datum voor het indienen van zienswijzen op beide stukken is 2 januari.

Reacties zijn belangrijk: schaliegas wordt in deze nota’s NIET uitgesloten. Weliswaar worden in de PlanMER Schaliegas stedelijk gebied, Natura 2000 gebieden en gebieden die belangrijk zijn voor waterwinning uitgesloten. Maar in veel plattelandsgebieden – waaronder gebieden met waardevolle landbouw en natuur – zou in de toekomst naar schaliegas geboord kunnen worden. Meer nieuws volgt!

Schaliegas: belangrijke besluiten in aantocht

Schaliegasvrij06_10_14Het leek een tijdje stil rond schaliegas. Commerciële schaliegasboringen zijn uitgesteld tot 2020, en de bestaande exploratievergunningen zijn ingetrokken.

Maar ondertussen heeft de ambtelijke molen niet stil gestaan. Belangrijke beslissingen zijn komend voorjaar, in verkiezingstijd, te verwachten. Wij zitten daarom ook niet stil.

Dat gaat om de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Deze structuurvisie regelt de ruimtelijke ordening ondergronds en is belangrijk voor alles wat onder de grond gebeurt – drinkwaterwinning, mijnbouw, geothermische energie – en dus ook schaliegas. De schaliegas – structuurvisie wordt in STRONG opgenomen.

Die structuurvisie is nagenoeg klaar. Binnenkort worden ze naar de Tweede Kamer gestuurd, en kan iedereen op deze plannen en de bijbehorende rapporten reageren met een ‘zienswijze’. In de Tweede kamer wordt de structuurvisie waarschijnlijk in maart 2017 behandeld.

Men overweegt om het boren naar schaliegas in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, Natura 2000-gebieden en stedelijk gebied uit te sluiten. Een goed begin, maar dat kan wel betekenen dat landbouwgroen en andere natuurgebieden straks vogelvrij zijn, mocht een nieuw kabinet tot schaliegasboringen besluiten.

We zullen deze gelegenheid om te laten horen hoe we hierover denken niet voorbij laten gaan – en we hopen ook op uw inzet straks!

 

Intrekken schaliegas-vergunningen voor de rechter

A.s. woensdag 12 oktober om 10:30 uur vindt bij debestuursrechter van de Rotterdamse rechtbank een zitting plaats over de opsporingsvergunningen van schaliegas bedrijf Cuadrilla in Boxtel en de Noordoostpolder.

Het gaat om de besluiten van Minister Kamp tot aanhouding/gedeeltelijke verlenging van winningsvergunning tot het moment dat de Structuurvisie Schaliegas er zou zijn, en het besluit van de minister om de vergunningen niet te verlengen, wat daarop volgde. Bovendien wordt het verzoek tot intrekking van de winningsvergunningen door Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij erbij betrokken, dat de minister eerder heeft afgewezen.

Dat de minister eerst het verzoek van Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft afgewezen met allerlei argumenten, wordt nu door Cuadrilla tegen hem gebruikt. Met diezelfde argumenten wordt nu het besluit om de vergunningen in te trekken aangevochten.

We zullen de minister zo goed mogelijk helpen bij het verweer over dat laatste (juiste) besluit!

Schaliegas in Europa: game over?

Niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen is schaliegas geen ‘game changer’ meer. In Polen vielen de opbrengsten zo sterk tegen dat bijna alle bedrijven die daar actief waren zich hebben teruggetrokken. Men dacht eerst dat Polen voor drie eeuwen schaliegas had, maar die hype is nu wel voorbij.

Ook in Denemarken valt het tegen met de game changer. Het Franse Total heeft zich teruggetrokken wegens tegenvallende opbrengsten schaapjesen hevig verzet bij de Denen. In Spanje loopt het ook niet zo lekker – BNK ziet van de helft van de geplande exploratieboringen af.

En tenslotte heeft het Schotse parlement vandaag voor een verbod op fracken gestemd. Het spel lijkt compleet te veranderen voor de schaliegasindustrie. Alleen de Britse conservatieven schijnen er nog in te geloven.

Verkiezingsprogramma’s: Haal schaliegas van tafel

Volgend voorjaar is het weer verkiezingsjaar voor de Tweede Kamer. Daarom wordt er nu volop gedacht wordt aan lijsttrekkers en verkiezingsprogramma’s.

We hebben een tip voor de programmamakers: haal schaliegas nu definitief van tafel. Het enige wat we doen met schaliegas, is het laatste beetje fossiele brandstoffen met veel geweld en kosten uit onze bodem schrapen. We investeren heel veel geld in een zeer eindige energiebron, met veel gevaren voor het milieu. Geld dat we beter kunnen investeren in echt duurzame energie. Schaliegas, steenkoolgas, teerzanden: het is niet meer van deze tijd, zeker niet als we willen dat het klimaat niet meer dan twee graden opwarmt.

Schaliegas komt nu nog steeds terug als luchtballonnetje in allerlei plannen, zoals de structuurviesies voor de ondergrond en schaliegas, terwijl de Tweede Kamer al heeft laten weten tot 2024 geen schaliegaswinning te willen. Waarom zouden we dan nog veel geld en energie stoppen in in de ambtelijke plannenmolen voor schaliegas, en in duur onderzoek? Dat geld kunnen we beter steken in echt duurzame energie en de broodnodige maatregelen om de opwarming van het klimaat nog enigszins het hoofd te bieden.

Politieke partijen, verspil geen energie meer aan schaliegas. Haal het van tafel in jullie verkiezingsprogramma’s.

Methaan: de olifant in de kamer van de Energiedialoog

Binnenkort wordt door de regering een publiek debat georganiseerd over de toekomst van onze energievoorziening, de Energiedialoog. Basis voor dit debat is het Energierapport. Dit rapport staat vol plannen voor het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2 om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.fracking

Wat het effect op het klimaat betreft, wordt CO2 op de voet gevolgd door methaan. Methaan wordt geproduceerd door bacteriën in moerasbodems, afvalstortplaatsen en koeienmagen, maar ook door omzetting van kolen diep in de aarde (aardgas). Methaan kan vrijkomen bij de productie en transport van olie en gas, door lekkages.Het effect op het klimaat is 86 keer zo sterk als dat van CO2 (gemeten over 20 jaar).

Desondanks wordt methaan in het Energierapport nauwelijks genoemd, en er worden al helemaal geen maatregelen voorgesteld om de uitstoot te verminderen.

Vanaf midden jaren negentig tot 2007 nam de hoeveelheid methaan in de lucht geleidelijk af. Waarschijnlijk werd die afname veroorzaakt doordat de verouderde Sovjet-aardgasindustrie in Rusland gemoderniseerd werd, en daarmee het weglekken van aardgas afnam. Sinds 2007 neemt de hoeveelheid methaan echter weer sterk toe.

Wetenschappers wisten niet hoe dat kwam. Klimaatverandering stond meteen in het verdachtenbankje. Bacteriën in moerasbodems produceren meer methaan als het warmer en natter is. Vooral de moerasbodems in het hoge noorden en de tropen zijn verdacht. Dergelijk methaanbronnen versterken de opwarming van het klimaat.

Methaan is een gas wat moeilijk te meten is. Reukloos, onzichtbaar en slechts in lage concentraties in de atmosfeer aanwezig. Pas de laatste vijftien jaar krijgen we dat meten steeds beter onder de knie, en kunnen we ook zien weer methaan vandaan komt: uit aardgasproductie of biologische bronnen, door kleine chemische verschillen.

Pas onlangs wordt steeds duidelijker wat er aan de hand is. Volgens een recent onderzoek is zo’n 40 % van de toename van methaan afkomstig uit aardgasproductie; de rest wijst inderdaad op toename uit andere bronnen zoals moerassen. Een tweede onderzoek van de universiteit van Harvard laat zien waar die aardgasbron vooral ligt: in de Verenigde Staten, waar door de laatste 10 jaar de productie van schaliegas en schalie-olie goed op gang is gekomen. Met tienduizenden boringen, transportleidingen en gasbehandelingsinstallaties die kunnen lekken.

Methaan is moeilijk te meten. De Amerikaanse milieudienst EPA heeft jarenlang de hoeveelheid methaan uit olie- en gasproductie te laag ingeschat. Maar de nieuwe onderzoeksgegevens, vooral vanuit vliegtuigen, op hoge bergtoppen en vanuit satellieten laten zien dat dat de uitstoot flink hoger moet liggen.

Daarmee vervalt ook een reclamepraatje van de gasindustrie. Aardgascentrales voor het opwekken van stroom stoten de helft minder CO2 uit dan kolencentrales. Daarom zou aardgas beter zijn voor het klimaat. Maar als je in de hele productieketen zoveel methaan verliest, vervalt dat voordeel volgens sommige onderzoekers. Ook kun je aardgas op deze manier nog moeilijk een hulpje bij de transitie naar duurzame energie noemen.

Dit maakt het nog vreemder dat in het Energierapport geen link wordt gelegd tussen onze energieplannen en methaan. Volgens het energierapport blijft Nederland een gasland, met handel in gas, transport over lange afstanden en opslag, en wordt de deur naar schaliegas opengehouden. Dat zet ook de deur open naar methaan in de atmosfeer. Methaan blijkt een probleem dat men niet wil zien in de Energiedialoog – een olifant in de kamer.

Ko van Huissteden

Tweede kamer: GEEN SCHALIEGAS TOT 2024.

De Tweede Kamer heeft vandaag verassend een motie aangenomen waarin eventuele winning van schaliegas wordt uitgesteld tot 2024. De motie is opgesteld door Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66), en mede ondertekend door Liesbeth van Tongeren (Groen Links), Agnes Mulder (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Eric Schmaling (SP), Marianne Thieme (PvdD) en Reinette  Klever (PVV). Doordat ook coalitiepartner PvdA voor de motie stemde, heeft dit moratorium het gehaald.

We zijn blij dat de Tweede kamer hiermee in overgrote meerderheid het gebruik van deze niet duurzame, en wat milieu-effecten betreft schadelijke energiebron voorlopig in de ijskast zet. We zijn ook blij dat de Tweede Kamer zo overduidelijk heeft geluisterd naar het verzet onder burgers en lagere overheden, gezien de tekst van de motie.

Een balangrijke overweging voor de motie is het concept voor de Plan-MER Structuurvisie Diepe Ondergrond. In drie van de vier scenario’s staat prominent schaliegas, in twee scenario’s moet zelfs drinkwater daarvoor wijken. Daarmee lijkt de schaliegaslobby zich in eigen voet te hebben geschoten.

Overigens is de motie niet duidelijk over de plannen voor onderzoek naar schaliegas. We hopen dat de miljoenen, die aan eventuele wetenschappelijke proefboringen besteed zouden moeten worden, ook beter besteed gaan worden. Bijvoorbeeld aan onderzoek naar duurzame energie, naar hoe we de gevolgen van klimaatverandering het hoofd kunnen bieden, en naar hoe we ons grondwater beter kunnen beschermen. Daar valt nog een wereld te winnen.