tweede-kamer-stoelen
brandend kraanwater - promotion - zonder vervorming
Opsporingsvergunning schaliegas Midden Nederland
leidingen test
<< >>

Tweede Kamer: geen ruimte voor schaliegas

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie van de heer Smaling (SP) aangenomen waarin de regering gevraagd wordt schaliegaswinning voor het gehele Nederlandse grondgebied uit te sluiten. Dit zou in de Structuurvisie Ondergrond vastgelegd moeten worden. Alleen bij ‘zwaarwegende redenen’ zou na 2023 schaliegaswinning overwogen kunnen worden.

Het is natuurlijk nog de vraag de regering deze motie gaat uitvoeren. Maar het is wel een belangrijk signaal: er is in de Tweede Kamer geen meerderheid voor schaliegas – en we hopen dat dat ook na de verkiezingen zo blijft.tulpen

Onvoldoende van Commissie MER voor milieuonderzoek Structuurvisie Ondergrond

Wij waren niet overtuigd van de kwaliteit van het milieu-effectrapport voor de Structuurvisie Ondergrond. Maar ook de Commissie MER, de onafhankelijke commissie die deze rapporten moet beoordelen, geeft een onvoldoende. De commissie vindt dat de milieu-effectrapportage te weinig informatie geeft om een goed onderbouwde keuze voor het gebruik van de ondergrond te maken. De achtergrond daarvan is dat de Structuurvisie Ondergond verstrekkende gevolgen kan hebben voor vergunningverlening voor mijnbouw (inclusief schaliegas).

Over de afzonderlijke milieu-effectrapportage over schaliegas is de commissie meer tevreden. Dit onderzoek concludeert volgens de commissie terecht, dat de onzekerheden en gebrek aan kennis bij schaliegaswinning op dit moment te groot zijn om een verantwoord besluit over de winning van schaliegas te kunnen nemen.

VPRO Tegenlicht: Amerikaanse propaganda film voor schaliegas

Op 12 februari (12:05, NPO2) zendt het VPRO programma Tegenlicht de documentaire ‘Schaliecowboys’ uit. In tegenstelling tot de anti-schaliegas film ‘Gasland’ van Josh Fox, die de VPRO enkele jaren geleden uitzond, predikt “Schaliecowboys’ volop het schaliegas-evangelie.

Volgens de schaliecowboys heeft schaliegas voor een energierevolutie gezorgd, en hebben de Amerikanen daardoor de OPEC op de knieën gedwongen. Of dat waar is, is maar zeer de vraag – de film zelf laat tussen de regels door iets anders blijken: de schaliegasindustrie is met vele miljarden overeind gehouden.

Tegenlicht zendt de film niet uit zonder commentaar, op de website staan een paar goede longreads, en  iedereen kan meediscussiëren op de ‘meet-ups’ die door het hele land georganiseerd worden, op 13 februari in Utrecht, en op 15 februari in Amsterdam en Den Haag.

Jammer genoeg lijken er geen meet-ups te zijn in de delen van Nederland waar schaliegas gewonnen gaat worden.

Reactie Schaliegasvrij Nederland op strucuurvisie ondergrond.

De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de structuurvisie Ondergrond en de milieu-effectrapportages daarvoor (waaronder de MER Schaliegas) is op 2 januari afgesloten. Deze belangrijke documenten gaan straks een belangrijke rol spelen bij de beslissingen over gas- en oliewinning, ander mijnbouw zoals zoutwinning en ander gebruik van de ondergrond, zoals geothermie en gasopslag.

Alles bij elkaar zijn dit vier lijvige documenten. Op zich vinden we het goed idee om de ondergrond te betrekken in de ruimtelijke planvorming. Maar we hebben wel de indruk dat daarbij de nadruk nog steeds sterk ligt op: hoe krijg ik het laatste restje fossiele brandstoffen uit de ondergrond? En nog te weinig op de veiligheid van drinkwater, op voorkomen van bodemdaling en aardbevingen, en op de toekomst.

Hier kunt u onze zienswijze vinden, waarin we ingaan op de details van de structuurvisie, de MER en het onderzoek naar welvaartseffecten.

Grootste NIMBY aller tijden wordt Amerika’s minister van Buitenlandse Zaken

Toekomstig president van Amerika Donald Trump heeft Tillerson, CEO van Exxon, benoemd als minister van Buitenlandse Zaken.

We kunnen dus een voortzetting van de politiek van voormalig minister van Buitenlandse zaken Clinton verwachten – het exporteren van het schaliegas-evangelie.

Toch bleek een paar jaar geleden Tillerson Amerika’s grootste NIMBY te zijn. Hij sloot zich aan bij een rechtszaak tegen een watertoren voor fracking dichtbij zijn paleisje in Texas.

Mocht de logica hiervan u ontgaan: hier is nog meer. Exxon’s wetenschappers wisten al in 1981 van het verband tussen broeikasgassen en klimaat en waarschuwden daarvoor. Desondanks heeft Exxon veel geld gestoken in het ontkennen van die wetenschap.

 

Import Amerikaans schaliegas in Nederland?

De Verenigde Staten exporteren sinds kort hun schaliegas, onder andere naar Europa, met LNG tankschepen. Gisteren is ook een LNG tankschip in Rotterdam gearriveerd, de ‘Wildpride’ met vermoedelijk schaliegas aan boord, na eerst een lading in Italië te hebben afgeleverd.

Schaliegasbedrijven drongen al langer aan op export van gas om hun winsten te vergroten. Deze export van  betekent voor veel Amerikaanse burgers uit de schaliegasgebieden overigens geen winst, maar meer vervuiling van hun grondwater en hun omgeving. Vervuiling die vaak niet erkend wordt, en afgekocht met tanks met schoon water in ruil voor zwijgplicht.

Voor het klimaat is dit ook slecht nieuws. Schaliegas is niet ‘schoon’. Bij de productie van Amerikaans schaliegas komt veel methaan vrij, een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het transport als LNG levert ook veel extra broeikasgas op, omdat het veel energie kost om het gas vloeibaar te maken en te transporteren, en er via lekkages nog meer methaan vrijkomt.

 

 

Cuaddrilla wint beroep tegen intrekking vergunning voor proefboringen schaliegas

Cuadrilla, het bedrijf dat twee vergunningen had (Boxtel en Noord Oost Polder) om naar schaliegas te mogen proefboren heeft gewonnen in een rechtszaak tegen het niet verlengen van die vergunningen door Minister Henk Kamp.

De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van Cuadrilla tegen het niet verlengen van de opsporingsvergunning in Brabant gegrond verklaard. Kamp had niet mogen weigeren op grond van het feit dat de opsporing nog niet was begonnen vanwege overmacht. De weigering is vernietigd: er moet een nieuw besluit komen. Uit de uitspraak blijkt dat er verder weinig redenen zijn om de vergunning opnieuw te weigeren. Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:9218

Milieudefensie en Tegengas Noordoostpolder zijn niet ontvankelijk verklaard omdat de huidige Mijnbouwwet geen milieubelangen zou beschermen. Kortom, het milieu legt het weer af tegen de fossiele brandstof industrie.

Overigens is het nog maar de vraag of Cuadrilla op korte termijn veel met een verlengde opsporingsvergunning kan doen. Cuadrilla heeft heeft daarnaast nog andere vergunningen nodig om werkelijk te mogen boren, en bovendien blijft het moratorium op schaliegas gelden tot einde van het energieakkoord.

In ieder geval toont deze uitspraak van de rechter aan, dat de strijd tegen schaliegas helaas nog lang niet voorbij is. Aan de andere kant toont het ook aan, dat handelsverdragen zoals TTIP en CETA met rechtspraak buiten de Nederlandse rechter om, volstrekt niet nodig is in een rechtsstaat.

 

Open brief aan Groen Links

Geacht partijbestuur, Geachte kandidatencommissie, Beste Jesse Klaver,

De Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft met grote teleurstelling vernomen dat Liesbeth van Tongeren niet op de kieslijst voor de komende Tweede Kamer-verkiezingen voorkomt. Wij hebben mevrouw van Tongeren leren kennen als een kamerlid zoals er maar weinig zijn in Den Haag.

Zij heeft het aangedurfd, in te gaan tegen de alles overheersende communis opinio in politiek den Haag, dat gas goed is voor Nederland. Ze heeft van het begin af aan kritische vragen gesteld over schaliegas, ook toen de de protesten daartegen door iedereen nog weggezet werden als ‘nimby’ gedrag. Een dergelijke kritische houding wordt node gemist in Den Haag, waar de politiek diep verweven is met de belangen van de fossiele brandstof-industrie. Daarom kwam het gedwongen vertrek van mevrouw van Tongeren, en afwezigheid van enige uitleg daarvoor, voor ons als een extra schok.

Mevrouw van Tongeren is altijd bereid geweest om kontakten te leggen buiten de Haagse politiek, en de grote kennisinstituten die een monopolie over de kennis van bodem en ondergrond opeisen. Integendeel, zij heeft veel kontakten opgebouwd met gewone burgers buiten de Randstad, in Groningen, Brabant, Twente en de Achterhoek, het Waddengebied. Burgers  die te maken hebben met de gevolgen van de steeds intensiever wordende claims van de fossiele brandstof-industrie op ruimte en milieu, en in het geval van Groningen zelfs in hun veiligheid en bestaanszekerheid bedreigd worden.

Een kamerlid die het vermogen heeft om zo’n netwerk op te bouwen zou van onschatbare waarde moeten zijn voor GroenLinks, juist in deze tijd waarin de scheiding tussen burger en politieke/bestuurlijke elite veel te scherp lijkt te zijn.

Mevrouw van Tongeren heeft een netwerk en dossierkennis opgebouwd die van zeer grote waarde moet zijn voor uw partij en de milieubeweging. We zien niet hoe iemand anders dit zo snel kan overnemen. Ze is niet zomaar vervangbaar door een nieuwe politieke ster. Op het terrein van mijnbouw  is vooral kennis van zaken en lange adem nodig, iets wat vaak wordt gemist in Den Haag. Wij kunnen dit ook niet rijmen met de verkiezingsleus ‘Het is tijd voor verandering’.

Tenslotte is de strijd om schaliegas nog lang niet gestreden. We hebben weliswaar tijd tot 2023 (dankzij de inzet van Liesbeth), maar ondertusssen gaat miljoenen verslindend onderzoek naar schaliegaswinning door, miljoenen die niet beschikbaar zijn voor investeringen in duurzame energie. En ook na 2023 kunnen we schaliegas beter in de grond laten zitten.

MER Schaliegas en Structuurvisie ondergrond ter inzage – schaliegas niet uitgesloten

letter-writing-clipart-etc-OlqDNA-clipartEen belangrijke stap in de strijd om schaliegas! Op 22 november start de inspraak voor twee belangrijke beleidsstukken die met schaliegas te maken hebben: de PlanMER Schaliegas en de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.

Door een zienswijze in te dienen kunt u regering en parlement laten weten hoe u denkt over boren naar schaliegas en schalie-olie in Nederland. De laatste datum voor het indienen van zienswijzen op beide stukken is 2 januari.

Reacties zijn belangrijk: schaliegas wordt in deze nota’s NIET uitgesloten. Weliswaar worden in de PlanMER Schaliegas stedelijk gebied, Natura 2000 gebieden en gebieden die belangrijk zijn voor waterwinning uitgesloten. Maar in veel plattelandsgebieden – waaronder gebieden met waardevolle landbouw en natuur – zou in de toekomst naar schaliegas geboord kunnen worden. Meer nieuws volgt!