tweede-kamer-stoelen
brandend kraanwater - promotion - zonder vervorming
Opsporingsvergunning schaliegas Midden Nederland
leidingen test
<< >>

Grootste NIMBY aller tijden wordt Amerika’s minister van Buitenlandse Zaken

Toekomstig president van Amerika Donald Trump heeft Tillerson, CEO van Exxon, benoemd als minister van Buitenlandse Zaken.

We kunnen dus een voortzetting van de politiek van voormalig minister van Buitenlandse zaken Clinton verwachten – het exporteren van het schaliegas-evangelie.

Toch bleek een paar jaar geleden Tillerson Amerika’s grootste NIMBY te zijn. Hij sloot zich aan bij een rechtszaak tegen een watertoren voor fracking dichtbij zijn paleisje in Texas.

Mocht de logica hiervan u ontgaan: hier is nog meer. Exxon’s wetenschappers wisten al in 1981 van het verband tussen broeikasgassen en klimaat en waarschuwden daarvoor. Desondanks heeft Exxon veel geld gestoken in het ontkennen van die wetenschap.

 

Import Amerikaans schaliegas in Nederland?

De Verenigde Staten exporteren sinds kort hun schaliegas, onder andere naar Europa, met LNG tankschepen. Gisteren is ook een LNG tankschip in Rotterdam gearriveerd, de ‘Wildpride’ met vermoedelijk schaliegas aan boord, na eerst een lading in Italië te hebben afgeleverd.

Schaliegasbedrijven drongen al langer aan op export van gas om hun winsten te vergroten. Deze export van  betekent voor veel Amerikaanse burgers uit de schaliegasgebieden overigens geen winst, maar meer vervuiling van hun grondwater en hun omgeving. Vervuiling die vaak niet erkend wordt, en afgekocht met tanks met schoon water in ruil voor zwijgplicht.

Voor het klimaat is dit ook slecht nieuws. Schaliegas is niet ‘schoon’. Bij de productie van Amerikaans schaliegas komt veel methaan vrij, een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het transport als LNG levert ook veel extra broeikasgas op, omdat het veel energie kost om het gas vloeibaar te maken en te transporteren, en er via lekkages nog meer methaan vrijkomt.

 

 

Cuaddrilla wint beroep tegen intrekking vergunning voor proefboringen schaliegas

Cuadrilla, het bedrijf dat twee vergunningen had (Boxtel en Noord Oost Polder) om naar schaliegas te mogen proefboren heeft gewonnen in een rechtszaak tegen het niet verlengen van die vergunningen door Minister Henk Kamp.

De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van Cuadrilla tegen het niet verlengen van de opsporingsvergunning in Brabant gegrond verklaard. Kamp had niet mogen weigeren op grond van het feit dat de opsporing nog niet was begonnen vanwege overmacht. De weigering is vernietigd: er moet een nieuw besluit komen. Uit de uitspraak blijkt dat er verder weinig redenen zijn om de vergunning opnieuw te weigeren. Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:9218

Milieudefensie en Tegengas Noordoostpolder zijn niet ontvankelijk verklaard omdat de huidige Mijnbouwwet geen milieubelangen zou beschermen. Kortom, het milieu legt het weer af tegen de fossiele brandstof industrie.

Overigens is het nog maar de vraag of Cuadrilla op korte termijn veel met een verlengde opsporingsvergunning kan doen. Cuadrilla heeft heeft daarnaast nog andere vergunningen nodig om werkelijk te mogen boren, en bovendien blijft het moratorium op schaliegas gelden tot einde van het energieakkoord.

In ieder geval toont deze uitspraak van de rechter aan, dat de strijd tegen schaliegas helaas nog lang niet voorbij is. Aan de andere kant toont het ook aan, dat handelsverdragen zoals TTIP en CETA met rechtspraak buiten de Nederlandse rechter om, volstrekt niet nodig is in een rechtsstaat.

 

Open brief aan Groen Links

Geacht partijbestuur, Geachte kandidatencommissie, Beste Jesse Klaver,

De Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft met grote teleurstelling vernomen dat Liesbeth van Tongeren niet op de kieslijst voor de komende Tweede Kamer-verkiezingen voorkomt. Wij hebben mevrouw van Tongeren leren kennen als een kamerlid zoals er maar weinig zijn in Den Haag.

Zij heeft het aangedurfd, in te gaan tegen de alles overheersende communis opinio in politiek den Haag, dat gas goed is voor Nederland. Ze heeft van het begin af aan kritische vragen gesteld over schaliegas, ook toen de de protesten daartegen door iedereen nog weggezet werden als ‘nimby’ gedrag. Een dergelijke kritische houding wordt node gemist in Den Haag, waar de politiek diep verweven is met de belangen van de fossiele brandstof-industrie. Daarom kwam het gedwongen vertrek van mevrouw van Tongeren, en afwezigheid van enige uitleg daarvoor, voor ons als een extra schok.

Mevrouw van Tongeren is altijd bereid geweest om kontakten te leggen buiten de Haagse politiek, en de grote kennisinstituten die een monopolie over de kennis van bodem en ondergrond opeisen. Integendeel, zij heeft veel kontakten opgebouwd met gewone burgers buiten de Randstad, in Groningen, Brabant, Twente en de Achterhoek, het Waddengebied. Burgers  die te maken hebben met de gevolgen van de steeds intensiever wordende claims van de fossiele brandstof-industrie op ruimte en milieu, en in het geval van Groningen zelfs in hun veiligheid en bestaanszekerheid bedreigd worden.

Een kamerlid die het vermogen heeft om zo’n netwerk op te bouwen zou van onschatbare waarde moeten zijn voor GroenLinks, juist in deze tijd waarin de scheiding tussen burger en politieke/bestuurlijke elite veel te scherp lijkt te zijn.

Mevrouw van Tongeren heeft een netwerk en dossierkennis opgebouwd die van zeer grote waarde moet zijn voor uw partij en de milieubeweging. We zien niet hoe iemand anders dit zo snel kan overnemen. Ze is niet zomaar vervangbaar door een nieuwe politieke ster. Op het terrein van mijnbouw  is vooral kennis van zaken en lange adem nodig, iets wat vaak wordt gemist in Den Haag. Wij kunnen dit ook niet rijmen met de verkiezingsleus ‘Het is tijd voor verandering’.

Tenslotte is de strijd om schaliegas nog lang niet gestreden. We hebben weliswaar tijd tot 2023 (dankzij de inzet van Liesbeth), maar ondertusssen gaat miljoenen verslindend onderzoek naar schaliegaswinning door, miljoenen die niet beschikbaar zijn voor investeringen in duurzame energie. En ook na 2023 kunnen we schaliegas beter in de grond laten zitten.

MER Schaliegas en Structuurvisie ondergrond ter inzage – schaliegas niet uitgesloten

letter-writing-clipart-etc-OlqDNA-clipartEen belangrijke stap in de strijd om schaliegas! Op 22 november start de inspraak voor twee belangrijke beleidsstukken die met schaliegas te maken hebben: de PlanMER Schaliegas en de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.

Door een zienswijze in te dienen kunt u regering en parlement laten weten hoe u denkt over boren naar schaliegas en schalie-olie in Nederland. De laatste datum voor het indienen van zienswijzen op beide stukken is 2 januari.

Reacties zijn belangrijk: schaliegas wordt in deze nota’s NIET uitgesloten. Weliswaar worden in de PlanMER Schaliegas stedelijk gebied, Natura 2000 gebieden en gebieden die belangrijk zijn voor waterwinning uitgesloten. Maar in veel plattelandsgebieden – waaronder gebieden met waardevolle landbouw en natuur – zou in de toekomst naar schaliegas geboord kunnen worden. Meer nieuws volgt!

Schaliegas: belangrijke besluiten in aantocht

Schaliegasvrij06_10_14Het leek een tijdje stil rond schaliegas. Commerciële schaliegasboringen zijn uitgesteld tot 2020, en de bestaande exploratievergunningen zijn ingetrokken.

Maar ondertussen heeft de ambtelijke molen niet stil gestaan. Belangrijke beslissingen zijn komend voorjaar, in verkiezingstijd, te verwachten. Wij zitten daarom ook niet stil.

Dat gaat om de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Deze structuurvisie regelt de ruimtelijke ordening ondergronds en is belangrijk voor alles wat onder de grond gebeurt – drinkwaterwinning, mijnbouw, geothermische energie – en dus ook schaliegas. De schaliegas – structuurvisie wordt in STRONG opgenomen.

Die structuurvisie is nagenoeg klaar. Binnenkort worden ze naar de Tweede Kamer gestuurd, en kan iedereen op deze plannen en de bijbehorende rapporten reageren met een ‘zienswijze’. In de Tweede kamer wordt de structuurvisie waarschijnlijk in maart 2017 behandeld.

Men overweegt om het boren naar schaliegas in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, Natura 2000-gebieden en stedelijk gebied uit te sluiten. Een goed begin, maar dat kan wel betekenen dat landbouwgroen en andere natuurgebieden straks vogelvrij zijn, mocht een nieuw kabinet tot schaliegasboringen besluiten.

We zullen deze gelegenheid om te laten horen hoe we hierover denken niet voorbij laten gaan – en we hopen ook op uw inzet straks!

 

Intrekken schaliegas-vergunningen voor de rechter

A.s. woensdag 12 oktober om 10:30 uur vindt bij debestuursrechter van de Rotterdamse rechtbank een zitting plaats over de opsporingsvergunningen van schaliegas bedrijf Cuadrilla in Boxtel en de Noordoostpolder.

Het gaat om de besluiten van Minister Kamp tot aanhouding/gedeeltelijke verlenging van winningsvergunning tot het moment dat de Structuurvisie Schaliegas er zou zijn, en het besluit van de minister om de vergunningen niet te verlengen, wat daarop volgde. Bovendien wordt het verzoek tot intrekking van de winningsvergunningen door Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij erbij betrokken, dat de minister eerder heeft afgewezen.

Dat de minister eerst het verzoek van Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij Nederland heeft afgewezen met allerlei argumenten, wordt nu door Cuadrilla tegen hem gebruikt. Met diezelfde argumenten wordt nu het besluit om de vergunningen in te trekken aangevochten.

We zullen de minister zo goed mogelijk helpen bij het verweer over dat laatste (juiste) besluit!

Schaliegas in Europa: game over?

Niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen is schaliegas geen ‘game changer’ meer. In Polen vielen de opbrengsten zo sterk tegen dat bijna alle bedrijven die daar actief waren zich hebben teruggetrokken. Men dacht eerst dat Polen voor drie eeuwen schaliegas had, maar die hype is nu wel voorbij.

Ook in Denemarken valt het tegen met de game changer. Het Franse Total heeft zich teruggetrokken wegens tegenvallende opbrengsten schaapjesen hevig verzet bij de Denen. In Spanje loopt het ook niet zo lekker – BNK ziet van de helft van de geplande exploratieboringen af.

En tenslotte heeft het Schotse parlement vandaag voor een verbod op fracken gestemd. Het spel lijkt compleet te veranderen voor de schaliegasindustrie. Alleen de Britse conservatieven schijnen er nog in te geloven.

Verkiezingsprogramma’s: Haal schaliegas van tafel

Volgend voorjaar is het weer verkiezingsjaar voor de Tweede Kamer. Daarom wordt er nu volop gedacht wordt aan lijsttrekkers en verkiezingsprogramma’s.

We hebben een tip voor de programmamakers: haal schaliegas nu definitief van tafel. Het enige wat we doen met schaliegas, is het laatste beetje fossiele brandstoffen met veel geweld en kosten uit onze bodem schrapen. We investeren heel veel geld in een zeer eindige energiebron, met veel gevaren voor het milieu. Geld dat we beter kunnen investeren in echt duurzame energie. Schaliegas, steenkoolgas, teerzanden: het is niet meer van deze tijd, zeker niet als we willen dat het klimaat niet meer dan twee graden opwarmt.

Schaliegas komt nu nog steeds terug als luchtballonnetje in allerlei plannen, zoals de structuurviesies voor de ondergrond en schaliegas, terwijl de Tweede Kamer al heeft laten weten tot 2024 geen schaliegaswinning te willen. Waarom zouden we dan nog veel geld en energie stoppen in in de ambtelijke plannenmolen voor schaliegas, en in duur onderzoek? Dat geld kunnen we beter steken in echt duurzame energie en de broodnodige maatregelen om de opwarming van het klimaat nog enigszins het hoofd te bieden.

Politieke partijen, verspil geen energie meer aan schaliegas. Haal het van tafel in jullie verkiezingsprogramma’s.