tweede-kamer-stoelen
brandend kraanwater - promotion - zonder vervorming
Opsporingsvergunning schaliegas Midden Nederland
leidingen test
<< >>

Schaliegas steeds verder uit beeld

‘Duidelijk is ook dat geen opsporingsvergunning meer zal worden verleend voor de opsporing van schaliegas.’ Dat is het antwoord minister van Economische Zaken en Klimaat Wiebes op een vraag van kamerlid Liesbeth van Tongeren over vergunningverlening van gasboringen.

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat er geen nieuwe vergunningen mogen worden afgegeven voor gaswinning onder land. Daar valt dus ook schaliegas onder. Al eerder heeft de minister laten weten, dat het moratorium op schaliegasboringen tot 2023 gehandhaafd blijft en dat er geen plannen zijn voor onderzoeksboringen.

Het betekent in ieder geval dat schaliegas voorlopig steeds verder uit beeld is. Er zijn nog onzekerheden, zoals de uitkomst van de procedure die Cuadrilla heeft aangespannen tegen het intrekken van de oude vergunningen in Brabant en de Noordoostpolder. De procedure loopt bij de Raad van State; uitspraak wordt begin januari 2018 verwacht.

Het zou mooi zijn wanneer schaliegas nu ook echt uit alle plannen verdwijnt, bijvoorbeeld ook uit de Structuurvisie Ondergrond.

Rechtzaak Quadrilla om schaliegas exploratie vegunning; Minister Wiebes ziet af van proefboring.

Schaliegasvrije gemeenten

Schaliegasvrije gemeenten

Het juridisch gevecht om het besluit van Minister Kamp om exploratievergunningen van Cuadrilla in de Noordoostpolder en Brabant niet te verlengen, is nu bij de Raad van State beland. Vorige week was de eerste zitting. Minister Kamp had besloten de vergunning niet te verlengen na het instellen van een moratorium tot 2023. De rechtbank in Rotterdam had dat besluit vernietigd, maar het ministerie van houdt voet bij stuk, evenals Milieudefensie en Tegengas Noordoostpolder. De uitspraak volgt binnen zes weken.

Cuadrilla wil naar eigen zeggen de opsporingsvergunning graag houden om na 2023 alsnog te gaan boren. In 2023 loopt het huidige moratorium af en wordt er opnieuw beslist of Den Haag nog wat in schaliegas ziet. Ondertussen wordt onderzoek gedaan naar milieu-effecten en de hoeveelheid schaliegas.

Inmiddels ziet Kamp’s opvolger, minister Wiebes, ook af van het plan om een ‘wetenschappelijke’ proefboring naar schaliegas te doen. Terecht, want dergelijke boringen kosten per stuk miljoenen, en zullen de vraag hoeveel schaliegas er is, ook niet kunnen beantwoorden, tenzij je veel meer boringen doet. De minister heeft ook bevestigd dat het moratorium tot 2023 gehandhaafd blijft.

Don’t frack with Scotland!

Scotland ziet, na Ierland, af van fracken. Daarmee gelooft op de Britse eilanden alleen de conservatieve regering in Londen nog schaliegas en steenkoolgas –  tegen alle publieke protesten in. De Schotse energieminister Paul Wheelhouse besloot hiertoe na een publieke consultatie waarbij 99% van de deelnemers aangaf tegen fracken te zijn. Bovendien bleek uit economische berekeningen dat schaliegas slechts voor 0.1 % aan de Schotse economie zou bijdragen, ten koste van veel milieuschade.

Trumps klimaatbeleid bedreigt veiligheid Nederland, waarom importeren we hier Amerikaans schaliegas?

Trump vindt dat de Verenigde Staten zich moet terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat is niet goed voor Nederland: door opwarming van het klimaat stijgt de zeespiegel, en het grootste deel van onze economie ligt al een paar meter beneden zeeniveau. Hoe sterker de zeespeegiel stijgt, hoe meer geld er nodig is om onze voeten droog te houden en hoe groter de kans op overstromingsrampen.hoogtekaart

Trump heeft al eerder flinke stappen terug gezet bij het terugdringen van de broeikasgas uitstoot van zijn land. Zo wil hij de door Obama ingevoerde verpichting voor olie- en gas bedrijven om de uitstoot van methaan te beperken, afschaffen. Methaan is een heel sterk broeikasgas, 86 keer zo sterk als CO2.

Methaan komt vaak vrij bij olie- en gasboringen, en vooral de tienduizenden schaliegasboringen hebben de methaan-uitstoot van Amerika sterk laten stijgen. Als je dat schaliegas vervolgens over de hele wereld gaat exporteren wordt dat nog erger. Voor het transport per LNG-tanker moet het gas gekoeld worden, wat nog meer broeikasgassen oplevert.

Nederland gaat binnenkort het eerste schaliegas importeren. Maar Amerikaans schaliegas draagt bij aan de opwarming van het klimaat, zorgt voor zeespiegel stijging en brengt dus de veiligheid van Nederland in gevaar.

Zou het niet tijd worden om Trump duidelijk te maken dat hij met zijn klimaat’beleid’ de veiligheid van ons land bedreigt? En dat Amerikaanse schaliegas niet hier binnen te laten?

Import Amerikaans schaliegas in Nederland!

gate-lng-terminal-in-the-port-of-rotterdam

LNG terminal in Rotterdam

Rond 7 juni komt waarschijnlijk een LNG tanker met Amerkaans schaliegas aan in Rotterdam. De route is hier te volgen.

We importeren hiermee ook de schade die veel Amerikaanse burgers ondervinden door schalieboringen in hun omgeving. We weten inmiddels zelf hoe “zorgvuldig” de gasindustrie omspringt de veiligheid van burgers als u en ik: zie Groningen.

Schaliegas zorgt ook voor extra lekkages van methaan, een veel sterker broeikasgas dan CO2. LNG is vloeibaar gemaakt gas, door het te koelen. Dat kost energie en er treden lekkages bij op. Die lekkages en het extra energieverbruik zorgen ervoor dat LNG geen schoon gas is, maar meer bijdraagt aan de opwarming van het klimaat dan gewoon aardgas.

LNG – en zeker LNG van Amerikaans schaliegas – is geen “schoon gas” en geen verstandige vervanging voor Gronings gas. We kunnen beter zo veel mogelijk van het gas af – het blijft een fossiele brandstof met onherroepelijke gevolgen voor het klimaat.

Tweede Kamer: geen ruimte voor schaliegas

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie van de heer Smaling (SP) aangenomen waarin de regering gevraagd wordt schaliegaswinning voor het gehele Nederlandse grondgebied uit te sluiten. Dit zou in de Structuurvisie Ondergrond vastgelegd moeten worden. Alleen bij ‘zwaarwegende redenen’ zou na 2023 schaliegaswinning overwogen kunnen worden.

Het is natuurlijk nog de vraag de regering deze motie gaat uitvoeren. Maar het is wel een belangrijk signaal: er is in de Tweede Kamer geen meerderheid voor schaliegas – en we hopen dat dat ook na de verkiezingen zo blijft.tulpen

Onvoldoende van Commissie MER voor milieuonderzoek Structuurvisie Ondergrond

Wij waren niet overtuigd van de kwaliteit van het milieu-effectrapport voor de Structuurvisie Ondergrond. Maar ook de Commissie MER, de onafhankelijke commissie die deze rapporten moet beoordelen, geeft een onvoldoende. De commissie vindt dat de milieu-effectrapportage te weinig informatie geeft om een goed onderbouwde keuze voor het gebruik van de ondergrond te maken. De achtergrond daarvan is dat de Structuurvisie Ondergond verstrekkende gevolgen kan hebben voor vergunningverlening voor mijnbouw (inclusief schaliegas).

Over de afzonderlijke milieu-effectrapportage over schaliegas is de commissie meer tevreden. Dit onderzoek concludeert volgens de commissie terecht, dat de onzekerheden en gebrek aan kennis bij schaliegaswinning op dit moment te groot zijn om een verantwoord besluit over de winning van schaliegas te kunnen nemen.

VPRO Tegenlicht: Amerikaanse propaganda film voor schaliegas

Op 12 februari (12:05, NPO2) zendt het VPRO programma Tegenlicht de documentaire ‘Schaliecowboys’ uit. In tegenstelling tot de anti-schaliegas film ‘Gasland’ van Josh Fox, die de VPRO enkele jaren geleden uitzond, predikt “Schaliecowboys’ volop het schaliegas-evangelie.

Volgens de schaliecowboys heeft schaliegas voor een energierevolutie gezorgd, en hebben de Amerikanen daardoor de OPEC op de knieën gedwongen. Of dat waar is, is maar zeer de vraag – de film zelf laat tussen de regels door iets anders blijken: de schaliegasindustrie is met vele miljarden overeind gehouden.

Tegenlicht zendt de film niet uit zonder commentaar, op de website staan een paar goede longreads, en  iedereen kan meediscussiëren op de ‘meet-ups’ die door het hele land georganiseerd worden, op 13 februari in Utrecht, en op 15 februari in Amsterdam en Den Haag.

Jammer genoeg lijken er geen meet-ups te zijn in de delen van Nederland waar schaliegas gewonnen gaat worden.

Reactie Schaliegasvrij Nederland op strucuurvisie ondergrond.

De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de structuurvisie Ondergrond en de milieu-effectrapportages daarvoor (waaronder de MER Schaliegas) is op 2 januari afgesloten. Deze belangrijke documenten gaan straks een belangrijke rol spelen bij de beslissingen over gas- en oliewinning, ander mijnbouw zoals zoutwinning en ander gebruik van de ondergrond, zoals geothermie en gasopslag.

Alles bij elkaar zijn dit vier lijvige documenten. Op zich vinden we het goed idee om de ondergrond te betrekken in de ruimtelijke planvorming. Maar we hebben wel de indruk dat daarbij de nadruk nog steeds sterk ligt op: hoe krijg ik het laatste restje fossiele brandstoffen uit de ondergrond? En nog te weinig op de veiligheid van drinkwater, op voorkomen van bodemdaling en aardbevingen, en op de toekomst.

Hier kunt u onze zienswijze vinden, waarin we ingaan op de details van de structuurvisie, de MER en het onderzoek naar welvaartseffecten.